Share:

Ministar financija Stipan Šarac o Proračunu Hercegbosanske županije

U petak, 16. svibnja 2014. godine u Tomislavgradu je održana sjednica Skupštine Hercegbosanske županije, na kojoj su zastupnici potvrdili i usvojili Vladin prijedlog Proračuna za 2014. godinu u ukupnome iznosu od 75.447.245,00 KM.

Proračun je planiran i usklađen s ciljevima i politikom ove Vlade za tekuću 2014. godinu i predstavlja strateški instrument za realizaciju projekata. Veći je za gotovo 10 mil. KM u odnosu na Rebalans Proračuna iz 2013. godine i prema riječima ministra financija Hercegbosanske županije Stipana Šarca, ne samo da je egzistencijalne naravi već je i investicijski.

Ministar navodi kako cca 10 mil. KM ovoga Proračuna predstavlja sredstva od vlastitih prihoda, potpora i donacija koje se mogu izvršiti tek po ostvarenju istih, tako da financiranje iz proračunskih sredstava iznosi oko 65 mil. KM.
3/4 Proračuna je, kao što je to bio slučaj i s prijašnjim proračunima, već unaprijed određena, što znači da je značajan dio sredstava usmjeren na bruto plaće i naknade uposlenih, kao i na poštivanje obvezujuće županijske zakonske i podzakonske regulative koja se prije svega odnosi na kolektivne ugovore, socijalne naknade, porodiljne naknade i dr.

Ostali dio Proračuna odnosi se na Plan i Program rada ove Vlade koji za cilj ima značajan dio sredstava izdvojiti i realizirati kroz investicijske projekte u putnu i cestovnu infrastrukturu, za koju je planirano i kreditno zaduženje u iznosu od 5 mil. KM.

Veliki dio sredstava biti će usmjeren i na realizaciju međunarodnih projekata u kojima Vlada ove županije već sudjeluje, bilo samostalno ili s partnerima iz regije i Europske unije.
Ministar Šarac navodi kako je Vlada u Proračunu za 2014. godinu izdvojila dodatnih 600.000 KM za prijem novih pripravnika, te dodaje da su pored toga povećali stavku „potpora za prijevoz učenika“ s 300.000 KM na 500.000 KM, kao i „kapitalne potpore za stambeno zbrinjavanje“ s 300.000 KM na 800.000 KM, za dovršetak dviju zgrada namijenjenih žrtvama i obiteljima stradalnika proisteklih iz Domovinskog rata.

„Zadovoljan sam što je Skupština usvojila Proračun kako ne bi došlo u pitanje normalno funkcioniranje života u Hercegbosanskoj županiji. Napominjem da će realizacija Proračuna ponajprije ovisiti o njegovu punjenju, odnosno prilivu sredstava na prihodovnoj strani te da će se sukladno tomu vršiti i realizacija svih Vladinih programa u 2014. godini“- kazao je ministar Stipan Šarac.

Share:

Usvojen prijedlog Proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu

Vlada je danas, na svojoj 15. sjednici, usvojila prijedlog Proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu u iznosu od oko 75 mil. KM. Nakon sjednice Skupštine Hercegbosanske županije, održane 30. travnja 2014. godine u Tomislavgradu i niza amandmana pojedinih članov Skupštine na nacrt Proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu, Vlada je iste uvažila i uvrstila u nacrt, kao takvog ga danas usvojila te u formi prijedloga uputila u Skupštinu na daljnje postupanje.

Isto tako, nacrt Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu je usvojen i u formi prijedloga upućen u skupštinsku proceduru.

Vlada je  donijela Odluku o prihvaćanju Preporuke Povjerenstva za provođenje postupka kreditnog zaduživanja kod banaka za financiranje kapitalnih investicija u oblasti cesta.
U Preporuci Povjerenstva stoji da se poništi otvoreni postupak kreditnog zaduženja Hercegbosanske županije i da se da suglasnost Ugovornom organu za pristupanje pregovaračkom postupku bez objave obavijesti i s korekcijom uvjeta danih u Tenderskog dokumentaciji.

Share:

Nacrt Proračuna upućen u Skupštinu Hercegbosanske županije

Na jučer održanoj 13. sjednici Vlade usvojen je prednacrt Proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu u iznosu od gotovo 75 milijuna KM. Proračun Hercegbosanske županije usvojen je u formi nacrta, kao i Zakon o izvršenju proračuna za 2014. godinu te su kao takvi upućeni u skupštinsku proceduru na daljnje razmatranje.

Vlada je dala suglasnost na Plan prihoda i rashoda za 2014. godinu Zavodu za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije i Zaključkom Vlade donesenom na ovoj sjednici zadužila Upravno vijeće ove zdravstvene ustanove da predložene korekcije pojedinih članova Vlade na ovaj Plana prihoda i rashoda ugrade u isti u roku od 15 danas.

Razmatrano je, usvojeno i upućeno u skupštinsku proceduru Financijsko izvješće i Izvješće o radu za 2013. godinu Agencije za privatizaciju, kao i Financijski plan i Plan aktivnosti za 2014. godinu ove Agencije.

Predsjednik Vlade Branko Ivković predstavio je jučer Plan i program rada Vlade za 2014. godinu. Predstavljeni Plan i program rada usmjeren je prije svega na ublažavanje posljedica recesije te na što brži gospodarski razvoj i oporavak županije, koji će u velikoj mjeri ovisiti o punjenju Proračuna Hercegbosanske županije, odnosno o prihodima kojem će Vlada u svome radu moći raspolagati. Ovaj Plan i program Vlada je usvojila i uputila u Skupštinu na daljnje postupanje.

Nacrt Zakona o javnom okupljanju, predstavljen od strane ministra unutarnjih  Hercegbosanske županije Marija Lovrića, usvojen je te u formi prijedloga upućen u skupštinsku proceduru.

Mišljenje Savjeta Prostornog plana o prednacrtu Prostornog plana Hercegbosanske županije, koje je dostavljeno Vladi na razmatranje, prihvaćeno je i biti će upućeno nositelju izrade ovoga dokumenta JU „Novom urbanističkom zavodu RS“ – a iz Banja Luke.

Vlada je jučer donijela niz Uredbi i općih smjernica kadrovske politike za provedbu Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji i to:

–  Uredbu o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva tijela državne službe u Hercegbosanskoj županiji;
– Uredbu o poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe Hercegbosanske županije koje obavljaju državni službenici i uvjetima za vršenje poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa;
– Uredbu o dopunskim poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe koje obavljaju namještenici i poslovima pomoćne djelatnosti koje obavljaju zaposlenici;
– Uredbu o uvjetima, načinu i programu polaganja stručnog upravnog ispita namještenika u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji i Program stručnog upravnog ispita za namještenike u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji i
– Opće smjernice kadrovske politike u tijelima državne službe Hercegbosanske županije.

Rješenjem je Vlada imenovala članove Organizacijskog odbora 6. Festivala rada, koji će se održati u Livnu, 10. svibnja 2014. godine u SSŠ Silvija Strahimira Kranjčevića i donijela Odluku o imenovanju članova Radne skupine, koja će izraditi prijedlog akata potrebnih za prijenos udjela na JP „Elektroprivredu HB HZ“ d.d. Mostar državnog kapitala koji Hercegbosanska županija ima u JP RU „Tušnica“ d.o.o. Livno.

Točka 12. iz najavljenog dnevnog reda odgođena je za sljedeću sjednicu.

Share:

Nacrt proračuna upućen u skupštinsku preceduru

Na današnjoj 14. redovitoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije je razmatrala i usvojila prednacrt Proračuna Hercegbosanske županije za 2013. godinu u iznosu od 69.212.457 KM i Prednacrt Zakona o izvršavanju Proračuna za 2013. godinu, te su isti u formi nacrta upućeni u skupštinsku proceduru.

Usvojen je Zaključak o isplati plaća za sve djelatnike u osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije koji su redovito radili, za vrijeme koje nije obuhvaćeno štrajkom, odnosno za razdoblje od 01. veljače pa do 7. veljače 2012. godine, sve to u punom fondu sati s pripadajućim toplim obrokom i troškovima prijevoza. Obračun plaća djelatnicima koji nisu bili u štrajku, za razdoblje od 8. veljače pa do 5. ožujka 2012. godine, izvršit će se u punom fondu sati sukladno važećim propisima.

Danas je usvojena i Odluka o prihvaćanju preporuke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nastavak izrade dijela Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije za period 2008-2028. godine. Povjerenstvo za odabir najpovoljnijeg ponuđača, imenovano od strane Vlade u rujnu prošle godine, provelo je natječaj, sačinilo Zapisnik i Vladi danas dalo preporuku da se kao najpovoljniji ponuđač prihvati Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka s ponuđenom cijenom u ukupnom iznosu od 45.513,00 KM.

Prihvaćeno je Izvješće o realizaciji programa utroška sredstava i Program rada Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, te Izvješće o radu Uprave za ceste.

Data je suglasnost na Pravilnik o stjecanju i raspodijeli vlastitih prihoda SŠ „Kupers“ iz Kupresa i usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog ugovora, određenju i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje ugovora o koncesiji s poduzećem „L.U.N.A“ d.o.o. Tomislavgrad.

Share:

Vlada usvojila Odluku o privremenom financiranju Hercegbosanske županije

Danas je održana 1. (prva) sjednica Vlade Hercegbosanske županije u novom sazivu.
Prema smjernicama ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2012. – 2014. godine Vlada je usvojila Odluku o privremenom financiranju Hercegbosanske županije za razdoblje 01. Srpnja do 30. Rujna 2012. godine u iznosu od 17.691.593,00 KM. Ova Odluka je upućena u skupštinsku proceduru na usvajanje.

Share:

Priopćenje Ministarstva financija Hercegbosanske županije

Zadnjih dana u sredstvima javnog informiranja, kako u Županiji tako i Federaciji BiH, objavljena je vijest da su zbog neusvajanja Odluke o privremenom financiranju u Hercegbosanskoj županiji za prva tri mjeseca od strane Skupštine HBŽ, svi računi Hercegbosanske županije blokirani. Obzirom da vijest nije u cijelosti točna, te zbog velikog interesa medija i javnosti ovim putem želimo pojasniti novonastalu situaciju.

U ovom trenutku, svi transakcijski računi Riznice Hercegbosanske županije su likvidni. To znači da su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2011. godinu, osigurana sredstva za izmirenje obveza nastalih i stvorenih u istoj godini. Prema tome plaće i naknade za mjesec prosinac 2011. godine biti će isplaćene do polovine ovog mjeseca. Isto vrijedi i za sve ostale rashode i izdatke koji su nastali do 31. prosinca 2011. godine.

Svi prihodi koji su uplaćeni u tekućoj godini evidentirati će se kao prihodi proračunske 2012. godine i s njima će se moći raspolagati tek nakon donošenja Odluke o privremenom financiranju.

Zbog ne donošenja Odluke o privremenom financiranju, ne mogu se knjižiti niti plaćati nikakve obveze koje bi teretile Proračunsku 2012. godinu, odnosno one obveze koje nastanu od 01. siječnja 2012. godine. Neće se moći vršiti isplata plaća i naknada korisnicima Proračuna, isplata socijalne pomoći, potpora, plaćanje obveza po računima (električna energija, komunalije, telekomunikacije i sl.).  Od 1. siječnja 2012. godine nije dozvoljeno stvaranje obveza za koje je potrebno osigurati sredstva putem narudžbenica.

Iz navedenog proizlazi da je donošenje Odluke o privremenom financiranju za prvo tromjesječje uvijet za normalno funkcioniranje svih tijela, institucija i ustanova koje se financiranju iz Proračuna Hercegbosanske županije.

Share:

Vlada Hercegbosanske županije ne prikriva dug od 14 milijuna KM

Ministarstvo financija Hercegbosanske županije vezano za revizorsko mišljenje Proračuna Hercegbosanske županije za 2010. godinu, a  koje se u posljednje vrijeme pojavilo u medijima u kojim je naglašen dug Hercegbosanske županije od 14 milijuna KM priopćava sljedeće:

U revizorskom mišljenju o izvršenoj reviziji financijskih izvješća Proračuna Hercegbosanske županije za 2010. godinu revizori su izrazili mišljenje da se ne može potvrditi stanje obveza pa samim tim i iznosa raspoređenog viška rashoda nad prihodima u financijskim izvješćima obzirom da nisu iskazane obveze utvrđene od strane Porezne uprave FBiH u iznosu ne manjem od 14. 229.777 KM,  iste se odnose na neizmirene obveze za poreze i doprinose u ranijim razdobljima osnovnih i srednjih škola i Ministarstva unutarnjih poslova.

Nije sporno da postoje neizmirene obveze za poreze i doprinose osnovnih i srednjih škola i MUP-a Livno koje se odnose na razdoblja 1. 1. 2000.- 31.12. 2004. godine i razdoblje 2005.-2006. godine.

Sporan je iznos obveza i nositelja obveza.  Naime, Porezna ispostava je Rješenjem od 7.7. 2005. godine naložila Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa da izvrši uplatu poreznih obveza utvrđenih Zapisnikom o izvršenom nadzoru u školama u sveukupnom iznosu od 9.434.132, 77KM na koji se obračunala zatezna kamata što je povećalo iznos obveze na iznos od 11.299.944 KM  na što je Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa ulagalo žalbe, a u 2010. godini  pokrenulo upravni spor koji još nije okončan.

Obveze za poreze i doprinose iz navedenih ranijih razdoblja izvršavale su se sukladno mogućnostima Proračuna za porezne obveznike osnovne i srednje škole i rasknjižavale u poreznim ispostavama na evidencijama obveza svake pojedine škole.  Evidencije u glavnoj knjizi Riznice su mnogo manje i Ministarstvo financija smatra  da se iste mogu uknjižiti ali bi izrazile nerealno negativan financijski rezultat za proračunsku 2010. godinu.

U 2010. godini temeljem ovih obveza  održano je nekoliko sastanaka s predstavnicima županijske Porezne uprave i dogovoreno usklađivanje evidencija koje se odnose na obveze iz ranijih razdoblja 2000.-2004. za porezne obveznike osnovne i srednje škole i MUP Livno. Po usuglašenom stanju pristupit će se daljnjem rješavanju problema oko plaćanja dužnih obveza

Share:

Proračun je uglavnom egzistencijalni

Skupština Hercegbosanske županije usvojila je Proračun Hercegbosanske županije za 2011. godinu. Ukupno planirani prihodi iznose 65.279,056,00 KM i veći su za 7, 49% u odnosu na Proračun za 2010. godinu, a veći su svega 5,89% u odnosu na ukupno izvršenje Proračuna za proteklu godinu. Ima li se u vidu da će prihodi od neizravnih poreza (PDV-a), koji čine najveću stavku u ukupnim prihodima Proračuna,  sukladno naputku Vlade FBiH o pravu na raspored ovih prihoda za našu Županiju porasti za 5,15% u odnosu na prošlu godinu jasno je da je ovakva projekcija prihoda ostvariva.

Kako je pojasnio pomoćnik ministra za Proračun Jozo Ursa, izvršavanje rashoda teško je predvidjeti. “Navedenim prihodima pokušali smo zatvoriti sve rashode i izdatke kako je predviđeno u ovom Proračunu. Osnova značajka kod ove kategorije je ta da se i daje znatna sredstava usmjeravaju na bruto plaće i naknade uposlenih u ovom Proračunu to je 60,53% i 5,3% doprinosa poslodavaca ”-kazao je Ursa. Ursa je dodao da će o mgućem rebalansu Proračuna odlučiti nova Vlada,  tek kada se detaljno upozna sa njegovom strukturom.
“Mislim da većih korekcija ne može biti jer za veće izdatke trebaju nova sredstava. Postupak izmjene i dopune Proračuna prema Zakonu o proračunima u Federaciji BiH isti je kao i postupak donošenja Proračuna. To znači da se proračunskim korisnicima mora dati precizna Instrukcija za izradu vlastita plana koji se konslolidira u zajednički Proračun. U našem slučaju to znači da je potrebno donijeti županijski Zakon o plaćama u organima vlasti, Zakon o plaćama policijskih službenika, Zakon o radu državnih službenika i namještenika i Uredbu o naknadama koje nemaju karakter plaće. Dakle, prije izrade kvalitetnog rebalansa, treba stvoriti kvalitetnu podlogu, a ne samo zahtijevati izmjene i dopune, te stavljati Ministarstvo financija u nemoguću misiju.

U svakom ministarstvu treba napraviti i provesti kvalitetnu sektorsku strukturu potrošnje, ugraditi je u svako ministarstvo,  napravit i provesti kvalitetnu sektorsku strukturu potrošnje, ugraditi je u svoje zahtjeve (planove) i takve dostaviti Ministarstvu financija na konačnu obradu. Po zakonu odgovorno osoba ministarstva (ministar) odgovoran je za svoje ministarstvo i niže potrošačke jedinice. Ministar financija odgovoran je za rad svoga ministarstva, a ne za sve i svašta”- kazao je Ursa.
Pomoćnik ministra za Riznicu Mara Sučić potvrdila   je da se sva prikupljena sredstava (prihodi) od 1. travnja 2011. godine nalaze na tranakcijskim računima Riznice.

“Dakle, od tada do danas nije potrošena niti jedna KM prihoda iz tog vremena. Odluka o privremenom financiranju potpuno je ispoštovana. Po prestanku važenja Odluke o privremenom financiranju HBŽ za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2011. godine prestalo je pravo korisnika Proračuna da stvaraju rashode na teret proračunskih sredstava do donošenja Proračuna za 2011. Godinu. Isplate su izvršene samo za rashode plaća, toplog obroka i troškova prijevoza za ožujak i druge obveze nastale do 1. travnja 2011. godine koje su računovstveno evidentirane u sustavu FIMS i teretile sredstva iz Odluke o privremenom financiranju Hercegbosanske županije.  Rashodi se nisu mogli unositi u sustav FIMS nakon isteka važenja navedene Odluke. Prva plaćanja sredstvima iz drugog kvartala bit će u utorak 17. svibnja kada počinjemo sa isplatom plaća za sve korisnike proračuna i plaćanjima kako je utvrđeno u Zaključku Skupštine”- kazala je Sučić. 

Share:

Službeno izvješće Ureda za reviziju institucija u FBiH potvrdilo pozitivno poslovanje Proračuna

Vlada Hercegbosanske županije dobila je i službeno izvješće Ureda za reviziju institucija u FBiH o financijskom poslovanju Proračuna za 2010. godinu. Nakon nacrta koje je na adresu Vlade upućen krajem srpnja ove godine i nedavno pristiglo službeno izvješće potvrdilo je pozitivno poslovanje Proračuna Hercegbosanske županije.

Izvješće je potvrdilo da je financijsko poslovanje Hercegbosanske županije tijekom 2010. godine u svim materijalno značajnim aspektima usklađeno sa važećom zakonskom regulativom.

Kako je izjavio predsjednik Vlade dr. Nediljko Rimac izvješće je najobjektivniji pokazatelj poslovanja i rada ove vlade.

„Ovo je jedno u nizu pozitivnih revizorskih mišljenja koje ima ova Vlada, a čime se ne može pohvaliti niti jedna županija u FBiH“- kazao je dr. Rimac.

Revizorsko mišljenje o poslovanju Vlade Hercegbosanske županije je javni dokument koji se objavljuje i na službenim stranicama Ureda za reviziju institucija u FBH.

Share:

Proračun Hercegbosanske županije bilježi porast prihoda

Za prvih osam mjeseci ove godine Proračun Hercegbosanske županije bilježi porast prihoda u iznosu od 10,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ostvarivanje planiranih prihoda u promatranom razdoblju iznosu 90,53%, a prihodi i primitci 96,50%.

Kako je pojasnio ministar financija Ante Krajina razlog većeg rasta prihoda je bolja disciplina pri ubiranju poreza. Krajina je dodao da se za sada ne može govoriti o značajnim pokazateljima izlaska iz gospodarske krize.