Ankica Sliško – Županijski javni pravobranitelj

Gabrijela jurkića 8a
80 101 Livno
Tel: 034/202 200
Email: zjp@vladahbz.com

Irina Šehić – Stručni suradnik za pravne, opće i administrativne poslove
Ankica Blažević – Viši referent za administrativno-tehničke poslove