Davor Garić – Direktor

Gabrijela Jurkića 8a
80101 Livno
Tel: (+387) 034 / 200-766
e-mail: uprava.za.gip.livno@tel.net.ba

Uposlenici:

Zdravka Vidović – Šef temeljne ustrojbene jedinice

Miroslav Vidović – Viši referent

Marija Ćosić – Viši referent

Nadležnosti Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegbosanske županije

UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG ORGANIZACIJSKIH JEDINICA

Za izvršenje poslova i zadataka iz djelokruga Uprave obrazuju se dvije temeljne ustrojbene jedinice

ODJELJENJE ZA IMOVINSKO – PRAVNE, FINANCIJSKE I OPĆE POSLOVE

– Pripremanje zakonskih i drugih propisa
– Vršenje upravnog nadzora nad radom općinskih službi nadležnih za geodetske i imovinsko-pravne poslove i geodetska poduzeća
– Davanje objašnjenja i uputa za rad općinskim službama nadležnim za geodetske i imovinsko pravne poslove i geodetska poduzeća
– Vođenje određene zemljomjerne dokumentacije i davanje podataka iz iste za upotrebu zainteresiranim korisnicima
– Provodi postupke restitucije sukladno donesenim Zakonima
– Rješavanje upravnih stvari (drugostupanjski upravni postupak)

ODJELJENJE ZA IZMJERU I KATASTAR

Praćenje stanja u geodetskoj djelatnosti i u tu svrhu prikupljanje potrebnih podataka i izvješća
– Vršenje inspekcijskog nadzora nad poslovima premjera i katastra nekretnina, katastra zemljišta i katastra komunalnih uređaja
– Izrada i izvršavanje posebnih programa geodetskih radova koji se financiraju iz Proračuna Županije, a koje donese Skupština i Vlada Županije (radovi iz Županijske nadležnosti, izrada i održavanje geodetske osnove Županije, katastarska i topografska izmjera i kartografija, klasiranje, boniranje i vrednovanje zemljišta, izrada katastarskih operata)
– Vođenje određene zemljomjerne dokumentacije i davanje podataka iz iste za upotrebu zainteresiranim korisnicima