Željko Marijan – Direktor Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije

Gabrijela Jurkića 8a
80101 Livno

Tel. i fax: (+387) 034 / 200-507
Operativni centar Civilne zaštite Hercegbosanske županije: (+387) 034 / 200-965
email: zeljko.marijan03@gmail.com
email: civilna.zastita.livno@tel.net.ba
email: ucz@vladahbz.com
email: upravacivilnezastitehbz@gmail.com

Uposlenici:

Mira Šarić – Tajnica
Marino Vidović – Načelnik sektora za mjere zaštite i spašavanja
Martina Knez – Viši stručni suradnik za mjere zaštite i spašavanja
Goran Čondrić – Viši samostalni referent za mjere zaštite i spašavanje
Ilija Latinčić – Operativac
Stipan Krajina – Operativac
Marko Babić – Operativac
Željko Vujeva – Operativac

Nadležnosti Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije:

Prema članku 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća slijedeće su nadležnosti Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije:

(1) Upravne, stručne i druge poslove iz oblasti zaštite i spašavanja u nadležnosti županije, obavlja županijska uprava civilne zaštite, kao samostalna županijska uprava.

(2) Županijska uprava civilne zaštite obavlja slijedeće poslove:

1) organizira, priprema i prati funkcioniranje zaštite i spašavanja na području županije;

2) izrađuje procjenu ugroženosti za područje županije;

3) priprema program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća županije;

4) predlaže plan zaštite od prirodnih i drugih nesreća županije;

5) prati stanje priprema zaštite i spašavanja i predlaže mjere za unaprjeđenje organizacije i osposobljavanja civilne zaštite županije i općina;

6) organizira i prati realiziranje obuke nositelja civilne zaštite;

7) organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, te organizira i provodi poslove zaštite od požara i vatrogastvo;

8) organizira županijski operativni centar civilne zaštite i osigurava njegov rad;

9) predlaže programe zajedničkih i samostalnih vježbi i izradu elaborata za izvođenje vježbi pripadnika civilne zaštite, organa uprave, privrednih društava i drugih pravnih osoba iz područja zaštite i spašavanja;

10) predlaže i poduzima mjere za popunu ljudstvom stožera, jedinica civilne zaštite i službi zaštite i spašavanja, te njihovo opremanje materijalno-tehničkim sredstvima;

11) priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja u nadležnosti županije;

12) organizira i provodi obuku stanovništva i pruža pomoć službama civilne zaštite općina u obavljanju poslova u njihovoj nadležnosti;

13) vrši inspekcijski nadzor iz oblasti zaštite i spašavanja;

14) vodi propisane evidencije i obavlja druge poslove zaštite i spašavanja, u skladu sa zakonom, drugim propisima i općim aktima.