Share:

Održana 85. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici razmatrala je i primila k znanju Informaciju o stanju sredstava „Tekuće rezerve“ Rebalansa proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu.

Također je razmatrano i primljeno k znanju Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2019. godinu koje će biti upućeno u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje postupanje.

Vlada je donijela Odluku o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele gospodarskih lovišta na koncesiju na razdoblje od 20 godina.. Ovom Odlukom se propisuju uvjeti, kriteriji i postupak dodjele na koncesiju gospodarskih lovišta utemeljenih Odlukom o utemeljenju lovišta na području Hercegbosanske županije. Lovišta se dodjeljuju na koncesiju putem Javnog poziva kojeg raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Hercegbosanske županije donijela je Program utroška sredstava tekućih transfera „Subvencije za veterinarstvo“ utvrđenih Rebalansom proračuna HBŽ za 2020. godinu. Razlozi za donošenje ovog Programa su prevencija, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja na području Hercegbosanske županije, a prvenstveno zoonoza – zajedničkih bolesti ljudi i životinja.

Donesena je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih transfera “Potpore općinama-vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom HBŽ za 2020. godinu. Cilj Programa je poboljšanje stanja u oblasti upravljanja vodama, sufinanciranjem projekata od značaja za Hercegbosansku županiju, projekata od općinskog/gradskog značaja i projekata od značaja za Mjesnu zajednicu.

U dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2020./2021. godinu u iznosu od 400.000,00 KM sukladno podatcima o broju učenika koji koriste prijevoz dobivenim od strane srednjih škola HBŽ. Paralelno s ovom Odlukom Vlada je usvojila Prijedlog Ugovora o pravima i obvezama načina utroška odobrenih sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za 2020./2021. godinu koji će ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, Petar Galić potpisati sa svim općinama na području HBŽ.

Jednoglasno je usvojena Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju člana školskog odbora SŠ „Drvar“ iz Drvara, kojom se Nataša Bojinović imenuje za novog člana  školskog odbora SŠ „Drvar i Drvara iz reda nastavnika i stručnih suradnika škole.

Razmatran je i usvojen prijedlog Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Rebalansom proračuna HBŽ za 2020. godinuVlada je donijela Zaključak o usvajanju Programa javnih investicija Hercegbosanske županije za razdoblje 2021.-2023. godine.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva Vlada je donijela Odluku o prihvaćanju Mišljenja o Zahtjevu za prihvaćanje Prijedloga predmeta za dodjelu koncesije za izgradnju vjetroelektrane na području općine Tomislavgrad, tvrtke  „CONCORDIA“ d.o.o. Tomislavgrad.

Razmatran je i utvrđen prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2020. godinu koji će biti upućen u skupštinsku proceduru na daljnje postupanje. Vlada je također razmatrala i utvrdila prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju Izmjena i dopuna Financijskog plana Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2020. godinu koji će uputiti u Skupštinu na daljnje postupanje.

Donesene su i Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava i raspodjele sredstava tekućih transfera iz oblasti kulture u iznosu od 100.000,00 KM i oblasti sporta u ukupnom iznosu od 250.000,00 KM, utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2020. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa.

Vlada je primila k znanju Informaciju o provedenom postupku nabave udžbenika za učenike I. razreda osnovnih škola Hercegbosanske županije u školskoj 2020./2021. godini.

Donesena je Odluka o prihvaćanju Izviješća Povjerenstva za koncesije Hercegbosanske županije o provedenom pregovaračkom postupku za dodjelu koncesije za izvedbu projekta adrenalinski park MI-VAL, posebni oblici turizma, eko-agro proizvodnja na lokaciji Miši-Trumača, i Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Ugovora, određenju i ovlaštenju mjerodavnog ministarstva za potpisivanje ugovora o koncesiji s poduzećem „MI-VAL“ d.o.o. Livno.

 

Share:

Vlada Hercegbosanske županije održala 84. sjednicu

Na početku današnje sjednice Vlada HBŽ donijela je Odluku o odobravanju raspisivanja javnog oglasa za izbor člana Upravnog vijeća Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje iz Hercegbosanske županije.

Nakon razmatranja Prijedloga doneseno je Rješenje o imenovanju privremenog člana Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje HBŽ, kojim se Dobrila Bosnić imenuje za privremenog člana Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije do okončanja natječajne procedure.

Na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Vlada je donijela Odluku o raspisivanju natječaja za člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Tomislavgrad, dva člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Drvar i Rješenje o razrješenju i imenovanju privremenog člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Kupres.

Jednoglasno je donijeta i Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve u iznosu od 20.000,00 KM Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ u svrhu financijske pomoći Zavodu za javno zdravstvo HBŽ za nabavu cjepiva protiv gripe.

Vlada je donijela Odluke kojima se opunomoćuje ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, Vasilija Broćeta za potpisivanje Sporazuma o produljenju roka važenja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na teritoriju Hercegbosanske županije i potpisivanje Sporazuma o produljenju roka važenja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika – doktora medicine i stomatologije u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije do 31. 12. 2020. godine.

Također na sjednici je donesena Odluka kojom se Zavodu za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije daje ovlaštenje da u iznimnim slučajevima može odobriti količinu lijeka veću od količine navedene u Listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja HBŽ, uz popratnu medicinsku dokumentaciju iz koje je vidljiva opravdanost propisivanja lijeka u količini većoj od propisane u Pozitivnoj listi lijekova.

Nakon razmatranja Prijedloga Vlada je donijela Odluku o odobravanju Programa o izmjeni i dopuni Programa transfera financijskih sredstava „Obrazovanje od značaja za županiju“ za 2020. godinu Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 550.000,00 KM.

Usporedo s ovom Odlukom donesena je i Odluka o preraspodjeli sredstava Rebalansa proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu unutar proračunskog korisnika u svrhu jačanja kapaciteta odgojno obrazovnog sustava s ciljem uspostave suradnje u digitalizaciji odgojno obrazovnog sustava, kojom se odobrava preraspodjela sredstava unutar proračunskog korisnika Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 100.000,00 KM za proširenje suradnje na segmente digitalizacije odgojno obrazovnog sustava te realizacija dokumenta e-škola – digitalizacija osnovnih i srednjih škola s područja Hercegbosanske županije.

U djelu sjednice Vlada je jednoglasno donijela Odluku o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa, Petru Galiću za potpisivanje Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja sa Samostalnim sindikatom osnovnog odgoja i obrazovanja BiH, Županijski odbor HBŽ.

Vlada je donijela Odluku o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije HBŽ o provedenom nadmetanju za dodjelu za izgradnju vjetroparka u cilju korištenja vjetropotencijala za proizvodnju električne energije na lokalitetu „Galečić“ u općini Tomislavgrad, po metodi Poziva za nadmetanje za dodjelu koncesije, odobravanju pregovora dodjele koncesije i pripremanju ugovora o koncesiji.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva Vlada je također donijela i Odluku o prihvaćanju Mišljenja resornog ministarstva od 1. rujna 2020. godine i odobravanju Idejnog rješenja izvodljivosti dodjeljivanja koncesije za izgradnju 4 MHE na rijeci Šujica, općina Tomislavgrad u cilju korištenja hidropotencijala za proizvodnju električne energije na području općine Tomislavgrad, provođenju procedure dodjele koncesije I dostave prijedloga ugovora o koncesiji na odobravanje.

Razmatrana je i donesena Odluka o Dopuni Programa razvoja malog gospodarstva u Hercegbosanskoj županiji putem subvencije kamate – broj 3.

Vlada je donijela Odluku kojom je dana suglasnost Ministru unutarnjih poslova HBŽ za potpisivanje Sporazuma za produženja roka važenja Kolektivnog ugovora uposlenika MUP-a HBŽ.

Tijekom sjednice donijeta je Odluka o osnivanju koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima. Ovom odlukom osniva se i utvrđuje djelokrug rada i nadležnosti Koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima, kao stručnog tijela Vlade HBŽ, kojim se uređuje rukovođenje Koordinacijskim timom, kao i druga pitanja od značaja za organiziranje i funkcioniranje Koordinacijskog tima. Postupak za formiranje Koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima u HBŽ pokrenut je u suradnji s Koordinacijskim tijelom za borbu protiv trgovine ljudima u BiH, Veleposlanstvom USA, USAID i IMO organizacijom u BiH.

Na kraju sjednice Vlada je donijela Odluku o ponovnom raspisivanju natječaja za izbor Upravnog odbora Agencije za privatizaciju HBŽ budući da u prethodno provedenom Javnom natječaju nije bio dovoljan broj prijavljenih kandidata, Povjerenstvo za izbor i imenovanje predložilo je obnovu postupka temeljem ranije utvrđenih kriterija za izbor članova Upravnog odbora.

 

 

Share:

Vlada Hercegbosanske županije odobrila 80.000 KM Županijskoj bolnici „Dr. fra Mihovil Sučić“ za opremanje COVID-19 odjela

Na 83. sjednici Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je i primila k znanju Informaciju o utrošenim sredstvima za COVID-19 na području Hercegbosanske županije i donijela Odluku o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2020. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih.

U dijelu sjednice Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o doniranim sredstvima za zdravstvene ustanove za vrijeme pandemije COVID-19 na području Hercegbosanske županije.

Usporedo s ovom Informacijom Vlada je primila k znanju i Informaciju vezanu za posljedice djelovanja  epidemije COVID-19 na zdravstvo u Hercegbosanskoj županiji od 1. 1. 2020. godine do 1. 6. 2020. godine i donijela Odluku kojom se odobravaju sredstva u iznosu od 80.000 KM za nabavu opreme za izolatorij na drugom katu Županijske bolnice “Dr. fra Mihovil Sučić” u Livnu.

Razmatrano je i primljeno k znanju Izvješće utroška novčanih sredstava Uprave za pitanje branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a HBŽ za 2019. godinu. Razmatrana je i usvojena Odluka o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava tekućih i kapitalnih prijenosa za 2020. godinu Upravi za pitanje branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a.

Donijeta je i Odluka o davanju suglasnosti na Plan i program zaštite, održavanja, sanacije i rekonstrukcije javnih cesta u 2020. godini.

Vlada je razmatrala i utvrdila Smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje od 2021.-2023. godine. Svrha ovog dokumenta je provođenje srednjoročne fiskalne strategije u proračunsku metodologiju, te uspostaviti snažniju vezu prioriteta Vladinih politika i proračuna za sljedeću godinu, kao i snažniju vezu između politika Vlade Hercegbosanske županije i politika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga izvršenja Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, koji će biti upućen u skupštinsku proceduru na daljnje postupanje. Ukupno ostvareni konsolidirani prihodi i primitci financiranja na dan 30. lipnja 2020. godine iznose 31.392.705,00 KM, što je  za 12,08% ili u apsolutnom iznosu 4.315.050,00 KM manje u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Također, nakon razmatranja Prijedloga donijeta je  Odluka o davanju suglasnosti na Dokument okvirnog Proračuna HBŽ-a za razdoblje 2021.–2023. godina. Ključni cilj DOP-a je postaviti makroekonomske, fiskalne i razvojne politike u središte procesa planiranja i izrade Proračuna imajući u vidu da je godišnji Proračun jedan od temeljnih instrumenata kojima će se realizirati ekonomski i socijalni prioriteti Vlade Hercegbosanske županije.

Tijekom sjednice Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti predsjedniku Vlade HBŽ, Ivanu Joziću da sa Sveučilištem u Mostaru potpiše Sporazum o uspostavi suradnje u digitalizaciji odgojno obrazovnog sustava.

Nakon razmatranja donijeta je Odluka o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje projekata i programa u oblasti športa i kulture za 2020. godinu.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava kojom se Udruzi osoba oboljelih od šećerne bolesti, Krug Livno odobravaju financijska sredstva u iznosu od 5.000 KM za nabavku udžbenika djeci oboljeloj od dijabetesa tipa 1.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o početku nastave u školskoj 2020. /2021. godini, te donijela Odluku o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, Petru Galiću da s Nezavisnim sindikatom djelatnika srednjih škola Hercegbosanske županije potpiše Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja.

Na sjednici je donijeta i Odluka o visini komunalne naknade za općinu Kupres.

Nakon razmatranja Vlada je donijela Odluku o plaćanju članarine Hercegbosanske županije za članstvo u Institutu regija Europe za 2020. godinu sa godišnjom članarinom od 600 EUR-a.

Također, razmatrana je i primljena k znanju Informacija o dodjeli potpore iz Proračuna Federacije BiH.

Na kraju sjednice Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava kojom se odobravaju financijska sredstva iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu u iznosu od 5.000 KM Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, u svrhu jednokratne financijske pomoći obitelji pok. Igora Mihaljevića koji je zbog pogoršanja zdravstvenog stanja uzrokovanog COVID-19 preminuo u svibnju ove godine, za pomoć u plaćanju troškova liječenja Marije Mihaljević i renoviranja prizemlja obiteljske kuće zbog prilagodbe osobi s invaliditetom.

Share:

Vlada Hercegbosanske županije utvrdila Rebalans Proračuna za 2020. godinu

Na danas održanoj 82. sjednici Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je i utvrdila Rebalans proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 81.621.789,00 KM, što predstavlja smanjenje za 2,99% u odnosu na Proračun za 2020. godinu. Isto tako usvojen je i prijedlog Zakona o izvršenju Rebalansa Proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu koji će zajedno s Rebalansom proračuna za 2020. godinu biti upućen u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje postupanje.

Razmatrano je i Izvješće Županijskog javnog pravobraniteljstva za razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine koje će biti upućeno na daljnje postupanje u Skupštini Hercegbosanske županije.

Donijeta je i Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje općine Drvar.

Tijekom sjednice Vlada je donijela i Odluku o odobravanju implementacije projekta Healthy Eating Pree Schools Children- HEPSC (Zdrava prehrana predškolske djece). Prema toj Odluci odobrava se Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ implementacija projekta naziva Healthy Eating Pree Schools Children – HEPSC (Zdrava prehrana predškolske djece), sufinanciranog iz programa Interreg IPA Programa za suradnju Hrvatska – Bosna i Hercegovina –Crna Gora 2014.-2020. Usporedo s ovom Odlukom Vlada je donijela Odluku o odobravanju implementacije projekta Improving Laboratory and Diagnosis Operational System – LAB-OP (Unaprjeđenje operativnog sustava laboratorijske dijagnostike), prema kojom se  Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ odobrava implementacija projekta naziva Improving Laboratory and Diagnosis Operational System – LAB-OP (Unaprjeđenje operativnog sustava laboratorijske dijagnostike), sufinanciranog iz programa Interreg IPA Program za suradnju Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva HBŽ donesena je Odluka o provedbi projekta „Podrška ženskom odgovornom poduzetništvu“ – BIHUB sufinanciranog iz Programa međunarodne razvojne suradnje Republike Slovenije preko Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije. Cilj ovog Projekta je osposobljavanje, primarno žena, ali i muškaraca, za ulazak u poduzetničke vode i pokretanje start-up tvrtki, te saniranje posljedica po ekonomiju, koje su uzrokovane pandemijom koronavirusa.

Nakon razmatranja donesena je i Odluka o provedbi projekta „Osnaženi zajedno ka EU“ od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2020. godinu koji za cilj ima doprinos izgradnji i jačanju ljudskih i institucionalnih kapaciteta i ispunjavanje obaveza iz procesa europskih integracija.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i sporta HBŽ, na današnjoj sjednici Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava „Ostale potpore – besplatni udžbenici“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2020. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije u iznosu od 25.000,00 KM. Raspodjela sredstava iz ove Odluke realizirat će se za nabavku besplatnih udžbenika za učenike prvih razreda u školskoj 2020./2021. godini.

Vlada je donijela Odluku o uporabi udžbenika i priručnika u osnovnim i srednjim školama kojom udžbenici i priručnici koji su odabrani od stručnih aktiva i odobreni od strane Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa za uporabu u osnovnim i srednjim školama na području Hercegbosanske županije za školsku 2019./2020. godinu, ostaju u uporabi za školsku 2020./2021. godinu.

Primljeno je k znanju i Izvješće o utrošku sredstava kapitalnih potpora osnovnim školama s područja Hercegbosanske županije.

U dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o produženju Kolektivnih ugovora za osnovno i srednje obrazovanje kojom se ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa daje suglasnost za potpisivanje Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg  obrazovanja sa Samostalnim sindikatom osnovnog odgoja i obrazovanja BiH, Županijskim odborom HBŽ i Neovisnim sindikatom djelatnika srednjih škola Hercegbosanske županije na period do 1. listopada 2020. godine. Usporedo s ovom Odlukom Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti ministru unutarnjih poslova HBŽ za potpisivanje Sporazuma za produženje roka važenja Kolektivnog ugovora uposlenika MUP-a HBŽ na period do 30. rujna 2020. godine.

Na kraju sjednice Vlada je primila k znanju Informaciju o otpadu na području općina Drvar i Bosansko Grahovo.

 

Share:

Održana 81. sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održana 81. sjednica na kojoj je donijeta Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području općine Glamoč.

Vlada je donijela i Odluku o dodjeli sportskogospodarskih lovišta u zakup.

Share:

Ukinuto stanje nesreće uzrokovano opasnošću od pojave koronavirusa u Hercegbosanskoj županiji

Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj 13. izvanrednoj sjednici donijela je Odluku o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID 19) na području HBŽ, s današnjim danom 3. lipnja 2020. godine.

Share:

Održana 12. izvanredna sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na današnjoj 12. izvanrednoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ, da s ponuđačem Nevistić Commerce d.o.o. iz Tomislavgrada sklopi ugovor o izvođenju građevinskih radova za osposobljavanje i adaptaciju prostora na drugom katu objekta Županijske bolnice u Livnu „dr. fra Mihovil Sučić“ u svrhu osposobljavanja prostora za izolaciju i liječenje osoba oboljelih od zarazne bolesti COVID-19, u ukupnom iznosu od 332.549,30 KM.

Share:

Usvojen Naputak za izradu zahtjeva za odobravanje proračunskih sredstava u Rebalansu 2020. godine

Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj 80. sjednici dala je suglasnost na Naputak za izradu zahtjeva za odobravanje proračunskih sredstava u Rebalansu 2020. godine.

Nakon razmatranja Vlada je primila k znanju Izvješće o izvršenju proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine koje će biti upućeno u daljnju skupštinsku proceduru.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o priznavanju nastave na daljinu u osnovnim i srednjim školama u Hercegbosanskoj županiji kao redovno izvođenje nastave. Ovom Odlukom se u uvjetima proglašenja stanja nesreće uzrokovane opasnošću od pojave koronavirusa (COVID-19) na području HBŽ izvođenje nastave na daljinu u osnovnim i srednjim školama priznaje kao redovno izvođenje nastave.

U dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno i Franjevačkom muzeju „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad za 2020. godinu u iznosu od 162.000,00 KM, odnosno 120.000,00 KM Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica Livno i 42.000,00 KM Franjevačkom muzeju „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad. Usporedo s ovom Odlukom Vlada je primila k znanju Izvješće o utrošenim sredstvima za Franjevački muzej i galeriju Gorica Livno i Franjevački muzej „Fra Jozo Križić“ Tomislavgrad za 2019. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa.

Razmatrano je i primljeno k znanju Izvješće o realizaciji programa utroška sredstava „Potpora stipendiranja studenata“ utvrđenog Proračunom HBŽ za 2019. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa, koje je na osnovu Ugovora o dodjeli stipendija studentima s područja Hercegbosanske županije u 2019. godini isplatilo novčana sredstva u iznosu od 50.550,00 KM. Također, Vlada je primila k znanju Izvješće o realizaciji Programa utroška financijskih sredstava tekućih transfera za šport i kulturu za 2019. godinu.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o realizaciji Programa transfera financijskih sredstava Sveučilištu u Mostaru, Studentskom centru u Mostaru i Zavodu za odgoj i obrazovanje, te donijela Odluku o odobravanju Programa transfera financijskih sredstava „Obrazovanje od značaja za županiju“ za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 600.000,00 KM.

Nakon razmatranja Prijedloga, donijeta je Odluka o odobravanju financijskih sredstava Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije kao potpora od strane firmi i organizacija u svrhu nabave informatičke opreme za socijalno ugrožene učenike prema popisu s kojim raspolaže Ministarstvo i u svrhu organiziranja obuke za nastavno osoblje za rad na digitalnim platformama za online učenje.

U dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku o odobravanju sredstava Agenciji za privatizaciju Hercegbosanske županije za 2020. godinu u svrhu osiguranja redovitog poslovanja. Budući da se Agencija za privatizaciju HBŽ financira putem transfera iz proračuna Ministarstva gospodarstva HBŽ, ta da su sredstva planirana proračunom za 2020. godinu, bilo je potrebno donijeti predmetnu Odluku, kako bi se ispoštovale odredbe Zakona o izvršenju Proračuna HBŽ za 2020. godinu.

Tijekom sjednice donijeta je Odluka o odobravanju sredstava Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije za nabavku materijala za izradu zaštitnih maski, posteljnog rublja te dezinfekcijskih sredstava uslijed proglašenja prirodne nesreće uzrokovane pojavom korona virusa.

Na prijedlog Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije razmatrana je i primljena k znanju Informacija o realizaciji programa raspodjele sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH planiranih u Proračunu HBŽ. Također, Vlada je primila k znanju i Izvješće o realizaciji programa utroška sredstava Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša za 2019. godinu.

Donijeta je i Odluka o prihvaćanju Izvješća Povjerenstva za koncesije HBŽ provedenom nadmetanju za dodjelu koncesije za izgradnju projekta adrenalinski park „MI-VAL“, posebni oblici turizma, eko-agro proizvodnja na lokaciji „Miši-Trumača“ na području općine Livno metodom poziva, odobravanju postupka pregovora dodjele koncesije i pripremanja ugovora o koncesiji.

Na kraju sjednice Vlada je donijela Rješenje o imenovanju privremenog člana Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanja Hercegbosanske županije, kojim se Dobrila Bosnić imenuje za privremenog člana Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje HBŽ do okončanja natječajne procedure.

 

Share:

Održana 10. izvanredna sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na 10. izvanrednoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije održanoj danas donesena je Odluka o prihvaćanju prostora i financiranju izolatorija. Ovom Odlukom prihvaća se prostor Županijske bolnice „dr. fra Mihovil Sučić“ u Livnu na trećem katu kao mjesto za izolaciju i liječenje osoba oboljelih od zarazne bolesti COVID-19, te se odobravaju građevinski radovi u navedenom objektu u svrhu osposobljavanja prostora za izolaciju i liječenje oboljelih od ove zarazne bolesti.

Razlozi za donošenje Odluke sadržani su u odredbama članka 22. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojim je propisano da ako se pojavi epidemija pojedinih zaraznih bolesti u većem opsegu, izolacija i liječenje oboljelih može se obavljati i u drugim odgovarajućim objektima osposobljenim u tu svrhu. Adaptiranjem odnosno osposobljavanjem navedenog prostora županija će dobiti trajne prostore za takve potrebe te neće biti daljnjih ulaganja.

Share:

Održana 8. izvanredna sjednica Vlade Hercegbosanske županije

Na današnjoj 8. izvanrednoj sjednici Vlada HBŽ donijela je Odluku o davanju suglasnosti na Prijedlog Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja. Ovom Odlukom daje se suglasnost Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ za potpisivanje Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja sa Samostalnim sindikatom osnovnog odgoja i obrazovanja HBŽ. Sporazumom će se odredbe Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja primjenjivati do dana potpisivanja novog Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja, a ne dulje od 1. srpnja 2020. godine.

Usporedo s ovom Odlukom Vlada je usvojila i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja. Ovim Sporazumom Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije i Neovisni sindikat djelatnika srednjih škola Hercegbosanske županije produžuju važenje Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja na period do 1. srpnja 2020. godine.

U dijelu sjednice Vlada je donijela i Odluku o listi lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije (lista pozitivnih lijekova HBŽ).

Vlada je donijela i Odluku o ovlaštenju za potpisivanje Sporazuma o produljenju roka važenja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i uposlenih u oblasti zdravstva na području Hercegbosanske županije. Prema ovoj Odluci opunomoćuje se ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ, Vasilija Broćeta za potpisivanje sporazuma o produljenju roka važenja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u djelatnosti zdravstva na području Hercegbosanske županije.