Zdravstvena oblast na području Hercegbosanske županije je najveći problem u županiji. Zdravstvo je, uvjetno rečeno, atomizirano i svaka zdravstvena ustanova i institucija živi sama za sebe. Tu oblast treba uključiti u sektorske promjene koje bi dovele do reorganizacije. Rečeno je to na danas održanoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije.  Raspravljano je i o načinima nadilaženja financijskih problema u zdravstvenim ustanovama i izmirenju doprinosa utvrđenih do konca prošle godine za zdravstveno osiguranje i doprinosa za neuposlene. Vlada je donijela zaključke:

– Zadužuje se Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije da u suradnji sa zdravstvenim ustanovama s područja Hercegbosanske županije nastavi rješavanje financijskih problema u rečenim ustanovama.

– Sugerira se Zavodu za zdravstveno osiguranje i Zavodu za upošljavanje Hercegbosanske županije da u sklopu financijskih planova za 2015. godinu iznađu dodatna financijska sredstva, kao pomoć zdravstvenim ustanovama, u cilju rješavanja dugovanja za doprinose za zdravstveno osiguranje i doprinose za neuposlene svaki u okviru svojih mjerodavnosti.

Vlada je donijela Odluku kojom se odobrava isplata dijela naknade za korištenje godišnjeg odmora-regresa korisnika proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu u visini 50% planiranog regresa za tekuću godinu u iznosu od 210,00 KM. Ostatak naknade za korištenje godišnjeg odmora – regresa bit će isplaćen do kraja fiskalne 2015. godine, ako bude sredstava u Proračunu o čemu će Vlada Hercegbosanske županije donijeti posebnu Odluku. Iz Odluke izuzimaju se predsjednik Vlade i ministri u Vladi Hercegbosanske županije koji su se odrekli naknade za korištenje godišnjeg odmora – regresa.

Članovi Vlade donijeli su i Odluku o raspodjeli sredstava iz programa utroška sredstava „Transfer udrugama građana“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih. Prema toj Odluci 13 udruga za predložene programe dobit će ukupno 30.000,00 KM. Na temelju Odluke odobrena su financijska sredstva u iznosu od 11.970,00 KM Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije za sponzoriranje maturalnih večeri srednjih škola Hercegbosanske županije u školskoj 2014/2015. godini.

Razmatrana je i Informacija o izradi integralne strategije razvoja Hercegbosanske županije od 2014. do 2020. godine koju je Vlada primila na znanje. Tijekom rasprave o Informaciji razvidno je da gorući problem razvoja županije predstavlja neizrađena strategija razvitka županije u zadnjih 20 godina. Neobjašnjivo je da taj ključni dokument prethodne vlade nisu uradile zbog čega nisu mogli biti iskorišteni ni prirodni ni ljudski potencijali u županiji. Aktualna Vlada na tom planu intenzivno radi i poduzima maksimalne aktivnosti. Ova konstatacija odnosi se i na danas razmatranu Informaciju o Programu javnih investicija Hercegbosanske županije.

U tom Programu u Odjeljenju za upravljanje projektom Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije postoji i prezentirana je lista projekata Programa javnih investicija u općinama Hercegbosanske županije, osim Bosanskograhovske općine koja  nije dostavila projekte odnosno programe. Program javnih investicija Hercegbosanske županije sadrži podatke o ukupno 48 projekata. Njihova ukupna vrijednost iznosi 115.602.478,00 KM, od čega se 68.326.890,00 KM odnosi na 33 kandidirana projekta, 43.352.817,00 KM na 11 projekata u implementaciji i  3.922.771,00 KM na 2 završena projekta.

Naglašeno je kako treba uraditi Programe javnih investicija i za razdoblje od 2016. do 2018. godine. Izradom strategije razvoja gospodarstva Hercegbosanske županije svi budući projekti imat će podlogu za kandidiranje dobivanja financijski sredstava na višim razinama i neće kao do sada projekti biti upućivani parcijalno. Na današnjoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je i Informaciju o početku školske 2015.-2016. godine u Hercegbosanskoj županiji. U podnošenju Informacije i raspravi ponovno se nametnula neophodnost reorganizacije obrazovanja posebice u osnovnom školstvu na području Hercegbosanske županije. U toj Informaciji Vlada je upoznata i s predstojećom procedurom donošenja Pedagoških standarda u osnovnom i srednjem obrazovanju na prostorima Hercegbosanske županije.