Jučer je održana 23. sjednica Vlade Hercegbosanske županije na kojoj je razmatrano Izvješće o radu Vlade za 2013. godinu i Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za isto razdoblje. Oba Izvješća upućena su u Skupštinu Hercegbosanske županije na daljnje postupanje.

Prednacrt Zakona o zaštiti kulturno-povijesne baštine u Hercegbosanskoj županiji je nakon razmatranja utvrđen u formi nacrta i upućen u skupštinsku proceduru. Razlozi za donošenje ovoga Zakona proizlaze iz činjenice što do sada nije postojala zakonska regulativa u Hercegbosanskoj županiji koja je uređivala ovu oblast, a u Ustavu Federaciji BiH stoji da je ona u isključivoj nadležnosti Županije.

Utvrđen je nacrt Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji i u formi prijedloga upućen u skupštinsku proceduru. Izmjene i dopune navedenoga Zakona su isključivo tehničke naravi, a djelomično zbog potrebe za suglasjem pojedinih odredbi u smislu jasnoće i potpunosti zakonskih odredbi.

Na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije, dano je negativno Mišljenje na Prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba dostavljenog od Federalnog Ministarstva rada i socijalne politike.

Vlada je Odlukom odobrila 42.000,00 KM za financiranje vatrogasnih postrojba iz Hercegbosanske županije za 2014. godinu. Odobreni iznos biti će jednako raspoređen svim vatrogasnim postrojbama u Hercegbosanskoj županiji.
Temeljem zamolbi pristiglih iz područja pogođenim poplavama, Vlada je na jučerašnjoj sjednici odobrila ukupan iznos od 30.000,00 KM za sanaciju šteta nastalih uslijed ove prirodne nesreće. Tako je iznos od 20.000,00 KM odobren Posavskoj županiji, 8.000,00 KM Općini Žepče, a iznos od 2.000,00 KM odobren je Župi sv. Josipa iz Gornje Dubice.

Dana je suglasnost na potpisivanje Sporazuma o pristupanju osnivanja Zavoda za odgoj i obrazovanje te donesena Odluka o osnivanju istoga. Naime, Zavod za odgoj i obrazovanje biti će javna ustanova za obavljanje djelatnosti praćenja, unaprjeđivanja i razvoja sustava odgoja i obrazovanja za područje ranog (predškolskog), osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja. Osnivači, kao i nositelji prava i dužnosti Zavoda su Županija Zapadnohercegovačka, Županija Posavska, Općina Žepče i Hercegbosanska županija.

Vlada je utvrdila prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijenos suosnivačkog udjela nad Sveučilištem u Mostaru te Odluke o prijenosu suosnivačkog udjela nad Sveučilištem u Mostaru u korist Hercegovačko-neretvanske županije i uputila u Skupštinu na daljnje postupanje.

Nakon provedenog natječaja za izbor i imenovanje člana Upravnog vijeća Federalnog zavoda za mirovinsko-invalidsko osiguranje iz Hercegbosanske županije, sačinjenog Izvješća Povjerenstva za izbor člana ovoga Upravnoga vijeća po provedenom natječaju i Preporuke ovoga Povjerenstva, predloženi kandidat Mirko Mihaljević Rješenjem je imenovan novim članom Upravnog vijeća Federalnog zavoda za mirovinsko-invalidsko osiguranje iz Hercegbosanske županije.

Utvrđeni su i u skupštinsku proceduru upućeni prijedlog Zakona o policijskim službenicima Hercegbosanske županije i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim polovima Hercegbosanske županije.

Vlada je jučer odlukama Iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2014. godinu odobrila 1.800,00 KM Turističkoj zajednici Hercegbosanske županije za pokriće dijela troškova nastupa Turističke zajednice i KUD-a „Rudine“ na sajmu agroturizma u Skradinu, 18.230,00 KM Srednjoj strukovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića Livno za pokriće troškova organiziranja VI. Festivala rada srednjih tehničkih i strukovnih škola „LIVNO 2014“ i
kao generalni sponzor 19. obljetnice Dana pobjede i sjećanja za sve poginule pripadnike Hrvatske vojske i HVO-a odobreno je 15.000,00 KM Udruzi Sv. Juraj Rujani Livno, povodom njenog obilježavanja 26. srpnja 2014. godine.

Na koncu, usvojena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava Ostale potpore pojedincima – Pripravnici utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2014. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih. Usvojenim Programom odobren je ukupan iznos od 600.000 KM za upošljavanje 50 pripravnika i 50 volontera.