Solidarizirajući se s osobama u potrebi i neuposlenim članovi Vlade Hercegbosanske županije odrekli su se ovogodišnjeg regresa za godišnji odmor. Svi korisnici Proračuna Hercegbosanske županije dobit će pisanu izjavu u kojoj će imati mogućnost da navedu hoće li ili neće odustati od ovogodišnjeg regresa. To je samo jedna od odluka s jučerašnje sjednice Vlade Hercegbosanske županije. Za ovu namjenu godišnje se korisnicima županijskog proračuna izdvoji 800.000,00 KM.

Vlada je donijela i Zaključak da su svi državni službenici i namještenici dužni svojim neposredno nadređenim rukovoditeljima dostavljati plan aktivnosti do 23. u mjesecu, a izvršenje plana aktivnosti do 3. u sljedećem mjesecu. Ministri i ostali rukovoditelji na temelju dostavljenih planova i izvršenja sačinjavaju mjesečni plan i izvješća koja će u elektronskoj formi dostavljati predsjedniku Vlade do 25. odnosno do 5. u narednom mjesecu. Ovim se Zaključkom želi daleko više koristiti ljudski potencijal i radno vrijeme državnih službenika i namještenika.

Temeljito je razmatrano Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva Livna za 2014. godinu i odnosu sudova prema tužbama pojedinaca i tvrtki prema Hercegbosanskoj županiji, tužbama i protutužbama Županijskog pravobraniteljstva na nepravomoćne presude koje se odnose na županiju i tužbama Županijskog pravobraniteljstva u određenim predmetima. Izvješće je Vlada primila na znanje. Veliku pozornost na sjednici privuklo je Izvješće o radu za 2014. godinu županijske Agencije za privatizaciju. Problemi u toj Agenciji su veliki i nova ravnateljica Agencije za poduzimanje zakonitosti u radu dobila je potporu Vlade. Naglašena je i činjenica da u zadnjih deset godina nije bilo kontrole ugovora potpisanih sa Agencijom za privatizaciju dok su u zadnje vrijeme raskinuta tri takva ugovora. Zbog značaja ove Agencije donesen je stav da Agencija ubuduće prema svom pravilniku dva puta godišnje podnosi izvješća Vladi.

Donesena je Odluka kojom se zadužuje Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegbosanske županije da izvrši kontrolu  izdavanja uvjerenja o ispunjavanju uvjeta iz ugovora i stimulacija u Agenciji za privatizaciju. U istoj Odluci Agenciji je dana obveza da Vladi dostavi informaciju o financijskim efektima u procesu privatizacije. Izvješće o radu za prošlu godinu je Usvojeno, a njen Plan aktivnosti za 2015. godinu Vlada je primila na znanje. Naime, u Planu aktivnosti Agencije za tekuću godinu navedena je planirana privatizacija nekih objekata u državnom odnosno društvenom vlasništvu i nekih javnih poduzeća.  

Na dobro pripremljenoj jučerašnjoj devetosatnoj sjednici Vlade razmatrano je i usvojeno Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2014. godinu. Posebice je pohvaljeno izvješće tog Zavoda koje bi prema ocjeni članova Vlade trebalo biti svima ogled kako se radi Izvješće. Uglavnom je precizno sve prikazano u tom Izvješću. I ovo Izvješće analitično je razmatrano jer su i predsjednik i članovi Vlade dobro informirani o stanju u zdravstvenim ustanovama na području Hercegbosanske županije. Bilo je govora i o tome kako domovi zdravlja i Županijska bolnica ne dostavljaju županijskom Zavodu za zdravstveno osiguranje način utroška sredstava koje prema zakonu i ugovorima dobivaju od Zavoda. Analizirano je i izdavanje recepata, jer se za svaki dom zdravlja predviđa  približno koliko će godišnje izdati recepata. Neki su domovi zdravlja značajno više izdali recepata od planiranog, a naveden je i istaknut pozitivan primjer livanjskog Doma zdravlja koji je prošle godine smanjio broj izdanih recepata za čak 100.000,00 KM. Uskoro će u Zavodu za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije biti uposlen liječnik koji bi, uz ostalo, pratio i kontrolirao izdavanje recepata i broj bolovanja. Rečeno je da i dalje zdravstvene ustanove bez ičijih odobrenja zapošljavaju pomoćno osoblje umjesto liječnika koji nedostaju na što se troši u ovakvim vremenima značajan novac. Analizirano je i upućivanje pacijenata na liječenje izvan Livna u što se troše značajna sredstva. Nakon rasprave zaključeno je da sve zdravstvene ustanove dostave u roku od 15 dana iscrpno izvješće Vladi o svim segmentima u zdravstvenim ustanovama od 2010-2015. godine s prijedlogom nadilaženja teškog naročito financijskog stanja u tim ustanovama. 

Razmatran je Program rada Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije za 2015.godinu. Uočeno je kako to ministarstvo još uvijek nije predložilo npr. zakone o grobljima, okolišu, održavanju zgrada itd. Za 2015. godinu razmatran je i Plan rada Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije kao i Program rada Ministarstva financija za tekuću godinu koji su usvojeni. Nakon razmatranja usvojen je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na pravilnik o Javnom pozivu, kriterijima i načinu rada ocjenjivanja projekata udruga građana iz oblasti rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih koji će se sufinancirati iz Proračuna Hercegbosanske županije, a usvojen je i prijedlog Odluke o usvajanju programa utroška sredstava „Transfer udrugama građana“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za tekuću godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 30.000,00 KM. Prijedlog Odluke o pravima na novčanu naknadu neuposlenim majkama i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravu na naknadu umjesto plaće ženi-majci  za vrijeme odsutnosti s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta poslije razmatranja zaključeno je da te odluke treba dopuniti ili uraditi nove.

Usvojen je i prijedlog Odluke o odobravanju financijskih sredstava Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja u Livnu u iznosu od 2.000,00 KM koje će se osigurati iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godinu. Razmatrana su i usvojena izvješća o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za vremensko razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine, Izvješće o izvršenju proračuna Hercegbosanske županije za prošlu i Izvješće o izvršenju Plana Proračuna Hercegbosanske županije u razdoblju siječanj-ožujak 2015. godine. Razmatran je i usvojen „Akcijski plan za unaprjeđenje ranog rasta i razvoja djece u Hercegbosanskoj županiji 2014-2017. godina“. Za 2015. godinu razmatran je i Plan rada Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije. Članovi Vlade Hercegbosanske županije usvojili su i Odluku o pokretanju postupka Javne nabave kompleta policijskih odora čija procijenjena vrijednost bez PDV-a iznosi 90.000,00 KM. Razmatran je i usvojen Plan i Program rada za tekuću godinu Ministarstva znanosti, prosvjete kulture i športa Hercegbosanske županije.

Na jučerašnjoj sjednici Vlada je usvojila i Odluku o davanju suglasnosti za imenovanje Dušice Runić iz Drvara za ravnateljicu Srednje škole u Drvaru za mandatno razdoblje od 4. godine. Usvojeni su i prijedlozi odluka o odobravanju financijskih sredstava iz tekuće pričuve Ministarstvu gospodarstva za nabavu pokretnog računala u iznosu od 2.000,00 KM kao i 2.000,00 KM Službi za odnose s javnošću Vlade Hercegbosanske županije kojoj će u usvojenoj Odluci iz Tekuće pričuve biti osigurano i 3.000,00 KM za izradu novih Internet stranica Vlade Hercegbosanske županije. Usvojen je i Prijedlog Odluke o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih za nabavu prijenosnog računala u iznosu od 1.500,00 KM.

Vlada je razmatrala Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za obavljanje privatne prakse- Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih. Izvješće je usvojeno i za rad u Povjerenstvu bit će isplaćena naknada samo dvjema osobama vanjskim članovima Povjerenstva. Razmatrano je i Izvješće o radu stručnog Povjerenstva za vršenje procjene krčenja/prenamjenu šumskog zemljišta u šume- Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Na temelju ranije Odluke Vlade, rad tog stručnog povjerenstva neće biti plaćen, jer je posao urađen u radnom vremenu. Zaključeno je da Vlada u pisanoj formi upozna i Skupštinu Hercegbosanske županije o Odluci da se ne plaća rad u povjerenstvima, odborima itd. što može i Skupštini biti primjer za donošenje takve ili slične odluke. Pod tekućim pitanjima raspravljalo se o stanju u Rudnicima ugljena „Tušnica“. Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije zaduženo je da utvrdi cjelokupno stanje i situaciju u Tušnici i da se što je prije moguće imenuje nova uprava u tom poduzeću.