Ministarstvo financija Hercegbosanske županije vezano za revizorsko mišljenje Proračuna Hercegbosanske županije za 2010. godinu, a  koje se u posljednje vrijeme pojavilo u medijima u kojim je naglašen dug Hercegbosanske županije od 14 milijuna KM priopćava sljedeće:

U revizorskom mišljenju o izvršenoj reviziji financijskih izvješća Proračuna Hercegbosanske županije za 2010. godinu revizori su izrazili mišljenje da se ne može potvrditi stanje obveza pa samim tim i iznosa raspoređenog viška rashoda nad prihodima u financijskim izvješćima obzirom da nisu iskazane obveze utvrđene od strane Porezne uprave FBiH u iznosu ne manjem od 14. 229.777 KM,  iste se odnose na neizmirene obveze za poreze i doprinose u ranijim razdobljima osnovnih i srednjih škola i Ministarstva unutarnjih poslova.

Nije sporno da postoje neizmirene obveze za poreze i doprinose osnovnih i srednjih škola i MUP-a Livno koje se odnose na razdoblja 1. 1. 2000.- 31.12. 2004. godine i razdoblje 2005.-2006. godine.

Sporan je iznos obveza i nositelja obveza.  Naime, Porezna ispostava je Rješenjem od 7.7. 2005. godine naložila Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa da izvrši uplatu poreznih obveza utvrđenih Zapisnikom o izvršenom nadzoru u školama u sveukupnom iznosu od 9.434.132, 77KM na koji se obračunala zatezna kamata što je povećalo iznos obveze na iznos od 11.299.944 KM  na što je Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa ulagalo žalbe, a u 2010. godini  pokrenulo upravni spor koji još nije okončan.

Obveze za poreze i doprinose iz navedenih ranijih razdoblja izvršavale su se sukladno mogućnostima Proračuna za porezne obveznike osnovne i srednje škole i rasknjižavale u poreznim ispostavama na evidencijama obveza svake pojedine škole.  Evidencije u glavnoj knjizi Riznice su mnogo manje i Ministarstvo financija smatra  da se iste mogu uknjižiti ali bi izrazile nerealno negativan financijski rezultat za proračunsku 2010. godinu.

U 2010. godini temeljem ovih obveza  održano je nekoliko sastanaka s predstavnicima županijske Porezne uprave i dogovoreno usklađivanje evidencija koje se odnose na obveze iz ranijih razdoblja 2000.-2004. za porezne obveznike osnovne i srednje škole i MUP Livno. Po usuglašenom stanju pristupit će se daljnjem rješavanju problema oko plaćanja dužnih obveza