Na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ, Vlada je na današnjoj 4. sjednici donijela Zaključak u svezi implementacije Liste lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije.

Donijeta je i Odluka o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2021. godinu.

Vlada je donijela Odluku o imenovanju dva člana Upravnog vijeća Javne ustanove Zavoda za odgoj i obrazovanje ispred Hercegbosanske županije na mandatni period od 4 godine. Usporedno s tim donesena je i Odluka o imenovanju članova školskog odbora SSŠ Tomislavgrad.

Nakon razmatranja Vlada je usvojila Izvješće o radu Policijskog odbora za policijske službenike Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije za 2020. godinu. Također, Vlada je razmatrala i primila k znanju Izvješće Ministarstva unutarnjih poslova HBŽ o stanju javnog reda i mira, sigurnosti na cestama i kriminaliteta na području HBŽ za 2020. godinu.

Na kraju sjednice donijeto je Rješenje o razrješenju dužnosti predsjednice Tima za sprječavanje korupcije u Hercegbosanskoj županiji zbog odlaska u mirovinu.