Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije je u 2011. godini realiziralo Program utroška sredstava tekućih transfera „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ koji je usvojen Odlukom Vlade dana 17. studenog 2011. godine. Sredstva za tu namjenu raspoređena su na slijedeći način:
– 734.235,63 KM za sufinanciranje laboratorijske pretrage kvalitete mlijeka i troškova ishrane muznih grla;
– 175.500,00 KM za sufinanciranje troškova zimske ishrane ovaca;
– 14.076,00 KM za proizvodnju DTS (nova sjetva) na oranicama;
– 35.913,50 KM za sufinanciranje troškova održavanja pčelinjih zajednica;
– 40.842,29 KM za sufinanciranje kamate na investicijske kredite na primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Sve potpore koje su bile planirane u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji realizirane su na temelju podnesenih zahtjeva od strane poljoprivrednih proizvođača u Hercegbosanskoj županiji.