Povodom velikog broja medijskih upita, pojedinaca, zainteresirane javnosti i poglavito žitelja lokalne zajednice, Vlada Hercegbosanske županije uputila je priopćenje u kojem ističe:

Vlada Hercegbosanske županije je na 14. sjednici održanoj 27. svibnja 2021. godine razmatrala problematiku koncesijskih predmeta, koja se kroz više otvorenih pitanja u raznim koncesijskim postupcima u zadnjem tromjesečnom razdoblju, a posebice proteklih dana, reflektirala i u mjesnoj zajednici Vidoši u Livnu.

Pozivajući na razum, protiveći se svakom nezakonitom i nasilnom ponašanju, pa i onom pravnom, svih involviranih strana, želimo Vas upoznati i detaljnije izvijestiti o planiranim i poduzetim radnjama i aktivnostima. I to ne samo u onom dijelu koji se odnosi na konkretni koncesijski predmet i radnje hidro-geoloških istraživanja u Vidošima, nego i o svim drugim dodijeljenim koncesijama.

Naime, iako se može činiti suvišnim, ipak smatramo nužnim podsjetiti i ukazati na sljedeće: Vlada Hercegbosanske županije u aktualnom sazivu na čelu s predsjednikom Ivanom Vukadinom je imenovana krajem prosinca 2020. godine. Ista Vlada nije sudjelovala niti na bilo koji izravan i/ili neizravan način provodila bilo kakav koncesijski postupak prijenosa prava i obveza ili udjela s jednog koncesionara na drugog u predmetu ”Lara Natural” d.o.o., zbog čega su pojedinačni i ciljani istupi te svojevrsni pozivi na odgovornost ( kaznenu, materijalnu, moralnu ) paušalni, neutemeljeni i zaista pogrešno adresirani. Naravno, ovim se ne može izbjeći i ne želimo abolirati eventualnu odgovornost prethodnih vlada i djelatnika tijela uprave.

Suočeni s nizom problema od samog dolaska na dužnost, osobito gospodarstvenih i koncesijskih, Vlada, uz određene i prepoznate probleme, je usvojenom Odlukom izrazila konkretnu volju i spremnost iznaći kvalitetna i prije svega zakonita rješenja. Takva Odluka je produkt nesporne potrebe rješavanja nagomilanih problema i evidentno sve većeg i problematičnijeg stanja u koncesijskim predmetima raznih područja (mineralnih i rudnih sirovina, energije, i drugih prirodnih bogatstava ). Želeći sustavno rješenje problema kojim će se spriječiti i otkloniti bilo kakve neželjene reperkusije kako na lokalnu zajednicu i na Hercegbosansku županiju s jedne strane, tako i na gospodarstvo te investitore i moguće investicije s druge strane, Vlada Hercegbosanske županije počevši od siječnja tekuće godine kroz više održanih sastanaka i konzultacija je razmatrala modalitete postupanja i djelovanja. Dakle, svim navedenim problemima, pa i ovome konkretnom u mjesnoj zajednici Vidoši, ova Vlada je pristupala i pristupa sustavno i planski s jasno utvrđenim ciljevima, rokovima i zaduženjima.

Uvažavajući i stav lokalne zajednice, svjesni i potrebe razvoja gospodarstva i privlačenja investicija, pripremljen je i jučer usvojen okvir za rad tijela čija je primarna dužnost, citiramo: ”razmatranje i provedba analize i ocjene pojedinačnih koncesijskih predmeta, kao i područja koncesije u Hercegbosanskoj županiji u cjelini, utvrđivanje pravnog i činjeničnog stanja, uključujući ali ne ograničavajući se i na financijsko stanje, prijenose koncesija i udjela, naznaku o stanju eventualnih upravnih, parničnih, prekršajnih, kaznenih ili drugih postupaka, davanje mišljenja o utvrđenom stanju, davanje prijedloga i mjera za poboljšanje stanja, korigiranje ili sprječavanje eventualnog nastanka štetnih posljedica”. A u konkretnom predmetu hidro-geoloških istraživanja u mjesnoj zajednici Vidoši i: ”promptni rad na koncesijskom predmetu ”Lara natural” d.o.o.; utvrđivanju stanja sukladno članku 3. navedene Odluke” (prethodno citirani zadatci); ”dostavljanje cjelovitog izvješća Vladi Hercegbosanske županije, sve to najkasnije u roku od petnaest (15) dana, pri čemu se nalaže Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije, Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, Upravi za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije te drugim tijelima sudionicima u ovom koncesijskom predmetu te djelatnicima navedenih tijela obveznu, bezuvjetnu i bezodložnu suradnju s Radnim tijelom te ustupanje spisa predmeta i dodjelu materijala u roku od 24 sata od dana donošenja ove Odluke”.

Nesporno je, dakle, da se cjelokupnom problemu koncesija, podredno i konkretnom u lokalnoj zajednici u Vidošima, ne pristupa stihijski, niti ad hoc, nego sustavno, objektivno i zakonito, zbog čega još jednom sve aktere molimo za strpljenje, razumijevanje i suzdržanost od bilo kakvih radnji ili postupanja, u kojem smislu je i predmetnom Odlukom Koncesionaru ”Lara Natural” d.o.o. naložena privremena obustava svih aktivnosti pokrenutih za hidro-geološko istraživanje u Livnu.

Vlada Hercegbosanske županije je opredijeljena i odlučna ustrajno štiti žitelje Hercegbosanske županije, lokalnu zajednicu, pri čemu neće i ne može zanemarivati niti isključivati gospodarstvo, gospodarski rast i razvoj, kao i privlačenje investicija na područje Hercegbosanske županije, sve to u okvirima pozitivnog zakonodavstva, a na zadovoljstvo i korist lokalne zajednice, Hercegbosanske županije i gospodarstva u cijelosti. Jer, lokalna zajednica i investitori nisu isključivi i suprotstavljeni jedni drugima. Štoviše, isti moraju biti uključivi i koordinirani što je zadaća ne samo Hercegbosanske županije, nego i lokalnih vlasti, vlasti jedinica lokalne samouprave.

Nadamo se da ste temeljem navedenih podataka, okolnosti i činjenica uspjeli dobiti cjelovitiju sliku o predmetnoj problematici, a koja će poslužiti za što potpunije, točnije, učinkovitije i kvalitetnije informiranje javnosti.