Na temelju Plana obuka u oblasti europskih integracija za 2019. godinu
koji sadrži sve elemente utvrđene članom 4. Odluke o obukama u oblasti
europskih integracija („Službeni glasnik BiH“ broj 50/18), Direkcija
za europske integracije objavljuje poziv za sudjelovanje na obukama
Direkcije za europske integracije  u studenom i prosincu 2019. godine
(IV kvartal) i poziva sve zainteresirane da se prijave za njihovo
pohađanje.

Detaljne informacije o navedenim obukama mogu se pronaći na web-linku:

http://www.dei.gov.ba/dei/media_servis/vijesti/default.aspx?id=22494&langTag=hr-HR