Zbog neispunjavanja zakonskih i ugovorenih obveza Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj sjednici donijela je Zaključak kojim se ovlašćuje ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije da raskine Ugovor o koncesiji lovišta ”Šator”, broj: 08-05-26-2035/09 od 12. studenoga 2009. godine zaključenim s gospodarskim društvom “Finvest Ždralovac” d.o.o. iz Crnog Luga, općina Bosanko Grahovo.

U obrazloženju se navodi da je toga datuma i pod tim brojem Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije s tim gospodarskim društvom zaključilo 30 godišnji Ugovor o koncesiji nad lovištem ”Šator”.

Odredbama članka 15. i članka 16. predmetnog Ugovora je propisano da je Koncesionar obvezan uplaćivati koncesijsku naknadu u iznosu od 7% (sedam) prihoda od komercijalnog lova jednom godišnje i to najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, a u korist Proračuna Hercegbosanske županije, te da se Koncesionar obvezuje u predmetno lovište kroz razdoblje od 7 godina investirati oko 250.000,00 KM sukladno Programu razvoja.

Gospodarsko društvo “Finvest Ždralovac” d.o.o. kao Koncesionar lovišta ”Šator” do danas nije uplatilo propisanu Koncesijsku naknadu. Naime, spomenuti Koncesionar je izbjegavao uplaćivati koncesijsku naknadu na način da je u Izvješću prikazivao da nije imao prihoda od komercijalnog lova. Ovo Ministarstvo je nakon mnogobrojnih upozorenja Koncesionaru da je dužan uplaćivati koncesijsku naknadu, zatražilo od istog i podatke o uloženim sredstvima i uposlenim lovočuvarima. Iz dostavljenih podatka razvidno je da se koncesionar ne pridržava odredbi Ugovora, naime isti je dostavio kopije računa iz kojih je vidljivo da se ne radi o ulaganju u lovišta nego o obveznim mjerama promicanja lovišta.

Shodno navedenom dana 2. rujna 2015. godine aktom broj: 08-04-26-1379/15 Ministarstvo je uputilo Upravi za inspekcijske poslove Zahtjev za inspekcijski pregledom. Inspekcijski nalaz samo potvrđuje gore navedeno.

Iz svega navedenog razvidno je da postoje razlozi da se prekine postojeći Ugovor iz koje Hercegbosanska županija nema nikakve koristi, navodi se u obrazloženju Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije i FL WIND d.o.o. iz Tomislavgrada, Brišnik b.b. kao korisnik koncesije, pravni slijednik L.U.N.A. d.o.o. Tomislavgrad za sklapanje Aneksa broj 1. Ugovora o koncesiji kojim se mijenja osnovni Ugovor o koncesiji sklopljen 5. 2. 2013. godine u dijelu utvrđivanja rokova ispunjenja ugovorenih činidbi, a sve iz razloga kašnjenja federalnih tijela vlasti u donošenju regulative koja definira uvjete korištenja obnovljivih izvora električne energije i otkupa proizvedene električne energije.

Nakon rasprave Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu uplata mirovinskog staža djelatnicima Rudnika ugljena Tušnica d.o.o. Livno.

Razmatrano je i primljeno na znanje Izviješće o realizaciji Programa utroška sredstava općinama Hercegbosanske županije za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, za školsku 2016./2017. godinu.

Vlada je donijela i Odluku o davanju suglasnosti na Sporazum o produženju roka važenja kolektivnog Ugovora Ministarstvu unutarnjih poslova od 1. srpnja do 30. rujna 2017. godine.

Temeljem donesene Odluke dana je suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na prijedlog Memoranduma o razumijevanju i suradnji u oblasti zdravstvenih i medicinskih znanosti između Ministarstva civilnih poslova BiH i Državne komisije za zdravstvo i planiranje obitelji Narodne Republike Kine.

Na sjednici razmatran je i prijedlog Dvogodišnjeg sporazuma o suradnji BiH i Regionalnog Ureda Svjetske zdravstvene organizacije za Europu 2018./2019. i donesen je Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja o toj suradnji s tim da se u Zaključak unesu sve primjedbe i sugestije Vlade Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na Memorandum o razumijevanju i suradnji u oblasti poljoprivrede, promociji agro-prehrambenog sektora i ruralnog razvoja između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva za politike poljoprivrede, prehrane i šumarstva Republike Italije.

Na temelju Zamolbe na sjednici donesena je Odluka o financijskoj pomoći u iznosu od 2.000,00 KM Ekološko ribolovnoj udruzi Buško blato pri uvođenju javne rasvjete u selu Podgradina.

Donesena su i rješenja o isplati naknade za rad članovima povjerenstava za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnih vijeća zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Hercegbosanska županija te Javni oglas za izbor za imenovanje ravnatelja, predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije i za provedbu Javnog natječaja za prijem vježbenika visoke stručne spreme i srednje stručne spreme.