Nakon razmatranja, a na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, na danas održanoj sjednici Vlada HBŽ donijela je Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju financijskog plana Javne ustanove Zavoda za odgoj i obrazovanje za 2020. godinu.

Također nakon razmatranja Prijedloga županijskog Ministarstva pravosuđa i uprave donesena je Odluka o signaturi akata Vlade Hercegbosanske županije i tijela županijske uprave za 2020. godinu. Ovom Odlukom uređuje se način signiranja akata Vlade Hercegbosanske županije i tijela županijske uprave.

Tijekom sjednice razmatrana je i usvojena Informacija o širenju koronavirusa, poduzimanju mjera uz naglasak da na području Hercegbosanske županije nije zabilježen ni jedan slučaj od ove infekcije 2019-nCoV.

Doneseno je i Rješenje o imenovanju Tima za sprječavanje korupcije u Hercegbosanskoj županiji. Za predsjednika Tima imenovan je: Boris Paštar, a za članove Adis Čoban, Ivica Stanić, Jozo Kuna i Igor Mihaljević.

Vlada je donijela i Odluku o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja “Livanjsko”. Ovom Odlukom se izdvaja iz šumsko – gospodarskog područja “Livanjsko”, gospodarska jedinica „03 Tribanj-Tušnica“  dio odjela 48 odsjeka (a), parcela šumskog zemljišta označenog kao k.č. 2409/6  Tribanj, šuma 5. klase, površine 900 m2, nastala cijepanjem k.č. 2409/1, Tribanj, šuma 5. klase , zk.ul.671, K.O. Podhum, Livno, državno vlasništvo s 1/1 dijela, i prevodi u građevinsko zemljište. Parcela iz članka 1. ove Odluke se izdvaja u svrhu izgradnje infrastrukturnog objekta za potrebe Farmi Podhum d.o.o Livno. U razlozima donošenja ove Odluke navodi se, među ostalim, kako je Odredbama članka 58. Zakona o šumama Hercegbosanske županije (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj: 4/14) propisano da na zahtjev predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave, ministarstvo može Vladi uputiti prijedlog za izdvajanje dijela šuma i šumskih zemljišta iz šumsko gospodarskog područja u druge svrhe koje daju veću trajnu korist ako je to sukladno s važećim planom prostornog uređenja. Uz zahtjev potrebno je priložiti elaborat o ekonomskoj opravdanosti te da je podnositelj zahtjeva dužan uplatiti naknadu koju procjenjuje Stručno povjerenstvo. S obzirom na navedene zakonske odredbe Gradsko vijeće Livno je ovome Ministarstvu uputilo zahtjev za izdvajanje ovog šumskog zemljišta. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ je slijedom navedenog zahtjeva sukladno Zakonu o šumama Hercegbosanske županije pokrenulo postupak izdvajanja iz šumsko-gospodarskog područja navedenih parcela, te sukladno Zakonu o šumama, imenovalo Povjerenstvo koje je izradilo elaborat opravdanosti, te izradilo prijedlog Odluke o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja koju donosi Vlada Hercegbosanske županije.

Na sjednici donesene su Odluke o izmjeni Odluke imenovanju Povjerenstva za provedbu zajedničkih javnih nabava, Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja-gorivo za motorna vozila i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja-loživo ulje.

Tijekom sjednice Vlada je donijela i Odluku o imenovanju članova pregovaračkog tima za izradu novog Kolektivnog ugovora za uposlenike Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije.

U dijelu sjednice Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o europskim integracijama i IPA instrumentu za 2019. godinu.