Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije utvrdila je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezima Hercegbosanske županije koji će biti upućen u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije. Nakon razmatranja dano je pozitivno mišljenje o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine uz Zaključak da se uvaže prijedlozi i sugestije Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih te Ureda za zakonodavstvo Hercegbosanske županije.

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa za potpisivanje Sporazuma o produženju važenja kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja Hercegbosanske županije i za djelatnost srednjeg obrazovanja u Hercegbosanskoj županiji do 30. travnja 2017. godine. Ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa dana je suglasnost za potpisivanje Sporazuma o međusobnim odnosima u obavljanju djelatnosti odgoja i obrazovanja djece i mladeži s poteškoćama u razvoju.

Tijekom sjednice donesena je i Odluka o davanju suglasnosti ministru MUP-a za potpisivanje Sporazuma o produženju važenja kolektivnog Ugovora za djelatnike MUP-a do 30. travnja 2017. godine.

Također je donesena Odluka o davanju suglasnosti ministru rada, zdravstva, socijalne skrbi  prognanih za potpisivanje Sporazuma o produženju važenja kolektivnog Ugovora za djelatnike u zdravstvenim ustanovama Hercegbosanske županije do 30. lipnja 2017. godine.

Kako bi se omogućilo funkcioniranje Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije donesena je Odluka o korištenju 210.000,00 KM na ekonomskom kodu „Potpora neprofitnim organizacijama – Agencija za privatizaciju“. Transfer sredstava će se vršiti na mjesečnoj bazi u jednakim tranšama, a sredstva će se dodjeljivati po dostavljenom i usvojenom Izvješću o radu za 2016. godinu i programu rada i financijskom Planu za 2017. godinu. Sredstva iz ove Odluke osigurana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2017. godinu. Ukoliko se ukupni prihodi Proračuna županije u tekućoj godini ostvare ispod planirane visine razmjerno smanjenju primitka u Proračunu može se smanjiti i iznos sredstava iz ove Odluke.

Razmatrano je i primljeno na znanje Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava „Potpore zdravstvenim institucijama za 2016. godinu“.

Donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju člana Školskog odbora Srednje ekonomske škole iz Livna. Na temelju te Odluke za člana Školskog odbora te škole u ime nastavnika imenovan je Božo Vrdoljak.

U djelu sjednice Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 6.435,00 KM Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u svrhu dodjele sredstava Domu zdravlja Livno za nabavu CTG monitora (kardiotokografa).

Također je donesena Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 4.000,00 KM župi sv. Josipa Drvar kao financijska potpora za proslavu sv. Josipa, patrona župe Drvar. Sredstva iz ove Odluke će se transferirati iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godinu Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa na ekonomski kod „Potpore za kulturu“.

Donesena je također i Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve Vlade Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 6.000,00 KM u svrhu subvencioniranja troškova snimanja turističko-promidžbenog filma pod nazivom Blago četiri jezera, TERRI Međunarodni centar Mostar.

Vlada je na kraju sjednice usvojila Izvješće o radu i donijela Odluku o odobravanju naknade Povjerenstvu u predmetima procjene nastale štete provedbom mjera suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti životinja.