img_0645Na jučer održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je i primila na znanje radnu verziju Zakona o inspekciji Hercegbosanske županije. Donesen je Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije da provede stručnu raspravu o radnoj verziji toga Zakona na način da tekst radne verzije Zakona o inspekciji Hercegbosanske županije objavi na web stranici Vlade i svojoj službenoj stranici kako bi bio dostupan svim županijskim tijelima uprave, upravnim organizacijama i jedincima lokalne samouprave u Županiji radi davanja mišljenja, prijedloga i sugestija.

Utvrđen je prijedlog Odluke o privremenom financiranju Zavoda za zdravstveno osiguranje  Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine u iznosu od 6.500.000,00 KM koja će biti upućena u skupštinsku proceduru.

Donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava općinama s područja Hercegbosanske županije u ukupnome iznosu od 400.000,00 KM kao pomoć nižim razinama vlasti. Ukoliko se ukupni prihodi Proračuna Hercegbosanske županije u tekućoj godini ostvare ispod planirane visine razmjerno smanjenju primitaka u Proračunu biti će smanjen i odobreni iznos.

Vlada je donijela i Odluku o raspodjeli sredstava iz Programa potpore sektorima prerađivačke industrije s kriterijima za 2016. godinu koja su planirana u Proračunu Hercegbosanske županije za tekuću godinu u Ministarstvu gospodarstva na ekonomskom kodu „Poticaji industrijskog proizvodnji, obrtničkom, malom i srednjem poduzetništvu i subvenciji kamata“ u iznosu od 350.000,00 KM. Od ukupno 39 pristiglih prijava na Javni poziv raspisan 27. lipnja 2016. godine 27 prijava je prošlo administrativnu provjeru, 11 prijava nije prošlo administrativnu provjeru dok je jedna prijava bila nepravodobna.

Tijekom sjednice donesena je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava i raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenim Proračunom Hercegbosanske županije za tekuću godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa. Odobrena sredstava u Proračunu za 2016. godinu za grant kulture iznose 300.000,00 KM i to:
– posebni dio 270.000,00 KM i
– opći dio 30.000,00 KM.
Na natječaj za predlaganje projekata za kulturu prispjelo je 80  projekata. Od toga je 72 projekta zadovoljilo kriterije Javnog poziva, a 8 projekata nije zadovoljilo kriterije Javnog poziva.
Vlada je dala suglasnost Ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa, Petru Galiću za potpisivanje Sporazuma o projektu stručno – pedagoške suradnje i korištenja usluga Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Donijeta je i Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o stjecanju i raspodjeli vlastitih prihoda u Srednjoj školi Drvar.

Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije Livno. Prema toj Odluci u predviđenom postupku izbora novog člana Školskog odbora škole iz reda  roditelja učenika škole za člana Školskog odbora Gimnazije Livno imenovan je Damir Petro. Dosadašnjem članu Školskog odbora te škole Željku Konti prestao je mandat.

U dijelu sjednice donesena je Odluka o vršenju popisa kod korisnika Proračuna Hercegbosanske županije i Odluka o imenovanju Središnjeg popisnog povjerenstva Hercegbosanske županije.

Donijeta je i Odluka kojom se odobrava unutarnja preraspodjela sredstava Zavoda za hranu i veterinarstvo iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu. Prema toj Odluci unutarnja preraspodjela sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za tekuću godinu u okviru Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije vrši se na način da se novčana sredstava u iznosu od 7.660,00 KM s ekonomskog koda „Studija izvodivosti projektne dokumentacije“ kao i novčana sredstva u iznosu od 10.000,00 KM s ekonomskog koda „Nabava uredske opreme“ preraspodijele na ekonomski kod „Investicijsko održavanje zgrada“. Za navedene iznose sredstava bit će umanjena sredstva na tim ekonomskim kodovima.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije za pokretanje postupka za uzimanje poslovnog prostora u zakup.  Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju naknade Policijskom odboru za policijske službenike Ministarstva unutarnjih poslova kao i Odluka o odobravanju naknade Povjerenstvu za javne nabave Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije za razdoblje kolovoz-prosinac 2016. godine.

Na jučerašnjoj sjednici Vlada je razmatrala aktivnosti Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije u razdoblju 2015.- 2016. Nakon rasprave Vlada je zatražila od v.d. ravnatelja Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije da dostavi cjelovitu informaciju o stanju u Agenciji s prijedlozima mjera za unaprjeđenije rada Agencije.

Značajno vrijeme na sjednici Vlada je posvetila razmatranju Informacije o Turističkoj zajednici Hercegbosanske županije. Donesen je Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije da u suradnji s ostalim ministarstvima Vlade formira Povjerenstvo za izradu Uredbe o Turističkoj zajednici Hercegbosanske županije i da je u roku od 15 dana dostavi Vladi na razmatranje i da se nakon toga izvrši izbor rukovodstva i primopredaja u Turističkoj zajednici Hercegbosanske županije.

U drugom dijelu sjednice razmatrana je i Informacija o mogućem provođenju ovrhe nad financijskih sredstvima Doma zdravlja Tomislavgrad. Kako bi se pokušao riješiti taj problem donijet je Zaključak kojim se zadužuju Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih i Ministarstvo financija Hercegbosanske županije da sukladno svojim resursima pomognu u rješavanju financijskih problema u zdravstvu na području Hercegbosanske županije.

Donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 6.000,00 KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za tekuću godinu Stručnim službama Vlade Hercegbosanske županije u svrhu nabave opreme – prijevoza.

Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela i Odluku o naknadi za rad članu Nadzornog odbora JP Park prirode Blidinje u iznosu od 1.600,00 KM.