img_0470Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj sjednici donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o pristupanju izradi Prostornog plana za područje Hercegbosanske županije. Plan se radi za vremensko razdoblje od 20 godina i počinje teći od dana njegova donošenja.

Donesena je Odluka o sudjelovanju u projektu „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju Bosne i Hercegovine s listom objekata rangiranih po prioritetima za financiranje radova putem povoljnog kreditnog aranžmana sa Svjetskom bankom. Vlada je danas utvrdila osam kandidiranih objekata s prioritetima:

1. Županijska bolnica „dr fra Mihovil Sučić“ Livno
2. Osnovna škola „Ivana Mažuranića“ – Tomislavgrad
3. Osnovna škola „Ivana Gorana Kovačića“ – područna škola Zabrišće
4. Osnovna škola Drvar
5. Osnovna škola „fra Lovro Karaula“ – područna škola Podhum
6. Osnovna škola Bosanko Grahovo
7. Javna ustanova Srednja škola Kupres
8. Dječji vrtić „Leptirići“ Glamoč.

Na temelju dokumenata i podataka Upravni odbor implementacijske jedinice za upravljanje projektom u okviru Federalnog ministarstva prostornog uređenja usvojit će finalnu odluku o izboru objekata za 2017. godinu. Nakon te Odluke Vlada Hercegbosanske županije donijet će Odluku o zaduženju putem povoljnog kreditnog aranžmana sa Svjetskom bankom. Rok otplate je 10 godina, a grace razdoblje je 3 godine. Planirani radovi na izabranim objektima trebaju biti obavljeni od svibnja do rujna 2017. godine.
Poslije razmatranja donesena je Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Protokola o vođenju pregovora radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika – doktora medicine i doktora stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Donesena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 3.000,00 KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu u svrhu financijske pomoći udruzi građana „Moj Drvar“ za organiziranje tradicionalne „Večeri Drvarčana“ u Banjaluci.