Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Zaključak kojim se usvaja Program javnih investicija Hercegbosanske županije 2019.-2021. godine s listom prioriteta kandidiranih projekata koji je sačinilo Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije – Odjeljenje za upravljanje projektom. Broj kandidiranih projekata u Programu javnih investicija Hercegbosanske županije 2019.-2021. godine je 25 projekata ukupne vrijednosti 42.120.032,00 KM. Ovi investicijski projekti predstavljaju ulaganje u razvoj Hercegbosanske županije.

Donesena je i Odluka o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku nabave udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola Hercegbosanske županije u školskoj 2018.-2019. godini.
U Proračunu Hercegbosanske županije za tekuću godinu planirana su sredstva za nabavu besplatnih udžbenika za školsku 2018.-2019. godinu u iznosu od 25.000,00 KM. Resorno Ministarstvo je nakon prikupljenih podataka o broju učenika prvih razreda osnovnih škola Hercegbosanske županije u navedenoj školskoj godini utvrdilo da je potrebito nabaviti 422 kompleta udžbenika za učenike prvih razreda osnovnih škola. Isporuka udžbenika izvršena je nakon potpisivanja Ugovora s nakladničkim kućama u zadanom roku.

Tijekom sjednice Vlada je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava i raspodjele sredstava tekući transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa. Odobrena sredstava u Proračunu za 2018. godinu za tu namjenu iznose 200.000,00 KM na poziciji – potpore za kulturu i to:
– posebni dio 170.000,00 KM i
– opći dio 30.000,00 KM.

Povjerenstvo je utvrdilo da je na natječaj za predlaganje projekata za kulturu prispjelo 72 projekta. Od toga 64 projekta su zadovoljila kriterije Javnog poziva.
Nakon rasprave donesena je Odluka o davanju suglasnosti na odluke o komunalnoj naknadi grada Livna i općina Tomislavgrad i Glamoč.

Vlada je donijela i Zaključak kojim se daje suglasnost ministrici rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih da potpiše konačnu listu kandidata po Javnom natječaju za prijem vježbenika u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije objavljenom 21. 6. 2018. godine na web stranici ADS Federacije BiH po dostavljenom prijedlogu rang Liste kandidata vježbenika – VSS od strane Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za prijem VSS imenovanog Rješenjem od 27. srpnja 2018. godine. 60 vježbenika s visokom stručnom spremom u tijelima državne službe Hercegbosanske županije obavljat će vježbenički staž, a sredstava za prijem vježbenika osigurana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2018. godinu.

Razmatrana je i Informacija o izradi Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu. Vlada je razmatrala i prijedlog Zaključka o prihvaćanju mišljenja Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije u svezi prijedloga za dodjelu koncesije na lokaciji „Miši, Trumača“. Nakon razmatranja donijet je Zaključak kojim se prihvaća mišljenje Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije od 24. rujna 2018. godine dano na zahtjev za prihvaćanje prijedloga za dodjelu koncesije na lokaciji „Miši, Trumača“ za dodjelu koncesije za program adrenalinskog parka „MI-VAL“ posebni oblici turizma eko-agro proizvodnja, na lokaciji „Miši, Trumača“ u općini Livno.