Na jučer održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije usvojila je Odluku o davanju suglasnosti na Smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2018. – 2020. godine. Smjernice se sastoje od strateških ciljeva i fiskalne politike Federacije BiH, pretpostavke društvenog i gospodarskog razvoja za razdoblje 2018.-2020. godine, osnovnih pokazatelja fiskalne i ekonomske politike, procjene prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za Proračun Hercegbosanske županije, ukupno preuzete obveze Hercegbosanske županije u tom razdoblju i okvirnog prijedloga razine financijskih planova proračunskih korisnika Hercegbosanske županije za razdoblje 2018. – 2020. godina.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike u spomenutom razdoblju predstavljaju fiskalni okvir za provedbu ekonomske politike u narednom razdoblju, a ostvarenje ekonomskog rasta i stabilnog ekonomskog oporavka kao njenog cilja bit će u značajnoj mjeri uvjetovane dinamikom odlučne i ustrajne provedbe svih planiranih mjera. Ovim dokumentom Vlada Hercegbosanske županije precizira provođenje mjera i aktivnosti koje će poboljšati poslovno okruženje i smanjiti opterećenja na rad, poboljšanje efikasnosti javne uprave, jačanje kapaciteta tržišta rada, unaprjeđenje fiskalne održivosti i financijske stabilnosti Hercegbosanske županije.

Donesene su odluke o razrješenju školskih odbora srednjih škola i odluke o imenovanju školskih odbora srednjih škola Hercegbosanske županije: Gimnazije Livno, Srednje strukovne škole „Silvija Strahimira Kranjčevića“ iz Livna, Srednje škole „Kupres“ iz Kupresa, Srednje strukovne škole Tomislavgrad i Gimnazije „Marka Marulića“ iz Tomislavgrada. Razmatran je i prijedlog Kolektivnog ugovora za uposlenike Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije i informacija Pregovaračkog tima o pregovorima i utvrđivanju okvira za pregovore. Nakon rasprave i izlaganja ministra Darinka Mihaljevića i ostalih ministara predsjednik Vlade, Ivan Jozić rekao je da je Vlada utvrdila okvir za pregovore sa sindikatima na području Hercegbosanske županije.

Donesena je Odluka o davanju ovlasti predsjedniku Vlade Hercegbosanske županije za potpisivanje Protokola o suradnji. Tom Odlukom ovlašćuje se predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić za potpisivanje Sporazuma o sufinanciranju projekta ILDP III između Vlade Hercegbosanske županije i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP-a) za realizaciju projekta integriranog lokalnog razvoja ILDP III.

Tijekom sjednice donesena je Odluka o davanju suglasnosti za poništenje javnih natječaja za izbor članova upravnih vijeća svih zdravstvenih ustanova Hercegbosanske županije i Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije i donesena je Odluka o odobravanju ponovnog raspisivanja javnih natječaja za izbor članova upravnih vijeća svih zdravstvenih ustanova Hercegbosanske županije i Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o bližim kriterijima za imenovanja Upravnog vijeća Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije i o posebnim uvjetima za izbor ravnatelja Zavoda za upošljavanje. Vlada je donijela Odluku o izmjeni Odluke o bližim kriterijima za imenovanja u upravna vijeća zdravstvenih ustanova u vlasništvu Hercegbosanske županije i u Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju Ante Omazića za ravnatelja Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije od 1. srpnja do 30. rujna 2017. godine, do okončanja natječajne procedure.
Vlada je dala Suglasnost na dopunu Odluke plana prijama vježbenika visoke stručne spreme za 2016./2017. godinu. Prema danoj Suglasnosti 30 novih vježbenika visoke stručne spreme obavit će pripravnički staž u tijelima uprave Hercegbosanske županije.

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa i uprave Hercegbosanske županije.
Donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava i raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa.

Razmatrano je i primljeno na znanje Izvješće o utrošku sredstava Kapitalnih potpora osnovnim školama u prošloj godini u iznosu od 30.000,00 KM.

Donesena je Odluka o odobravanju 25.000,00 KM financijskih sredstava „Subvencije javnim poduzećima – radio postaje“ s područja Hercegbosanske županije. Sredstva su planirana za ovu namjenu u Proračunu za 2017. godinu u Službi za odnose s javnošću Vlade Hercegbosanske županije.