img_0440Na danas održanoj 47. sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu. Sredstva za realizaciju Programa planirana su u iznosu od 970.000,00 KM. Sredstva utvrđena u ovoj Odluci mogu se koristiti od dana usvajanja Programa utroška sredstava tekućih prijenosa „Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2016. godinu, a koji će se izvršavati tromjesečno sukladno razini ostvarenih prihoda.

Razmatrano je i usvojeno Izvješće o izvršavanju Proračuna od 1. siječnja – 30. lipnja 2016. godine, a razmatran je i usvojen Dokument okvirnog proračuna Hercegbosanske županije 2017. – 2019. godine.

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju pokrića dijela akumuliranog deficita Proračuna Hercegbosanske županije sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. godine u iznosu od 1.500.041,00 KM. Obveze iz ove Odluke pokrivaju se iz pozitivne razlike proračunskih prihoda i proračunskih rashoda tekuće bilance izvršenja Proračuna za prvo polugodište 2016. godine.

Tijekom sjednice donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 50.000,00 KM Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u svrhu realizacije projekta „Poboljšanje energetske efikasnosti glavne zgrade Županijske bolnice“ dr.fra Mihovil Sučić Livno. Sredstva iz ove Odluke prebacit će se s pozicije Tekuća pričuva Proračuna Hercegbosanske županije za 2016. godinu s ekonomskog koda „Kapitalne potpore za zdravstvo-Županijska bolnica Livno.“

Donijeta je i Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2016./2017. godinu. Prema toj odluci odobravaju se financijska sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u ukupnom iznosu od 450.000,00 KM sukladno podatcima o broju učenika koji koriste prijevoz dobivenim od strane srednjih škola Hercegbosanske županije.

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije sa svim općinama u Hercegbosanskoj županiji potpisat će poseban ugovor o pravima i obvezama načina utroška odobrenih sredstava kojim će biti pobliže regulirana prava i obveze ugovornih strana.

Na današnjoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Rješenje kojim se mr. sc. Orjana Semren, dr. vet. med. imenuje na radno mjesto državnog službenika s posebnim ovlastima i odgovornostima – ravnatelja Zavoda za hranu i veterinarstvo Hercegbosanske županije u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.

U dijelu sjednice donesena je i Odluka o odobravanju naknade Ispitnom Povjerenstvu za polaganje ispita za vozača motornih vozila za mjesec kolovoz 2016. godine. Razmatrana je i obavijest Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine u svezi s naknadama za rad Povjerenstva za izbor državnih službenika.