Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije donijela je Program Vlade Hercegbosanske županije za 2018. godinu koji će biti upućen u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije. Godišnji program rada Vlade Hercegbosanske županije za 2018. godinu temeljen je na programskom, normativnom i tematskom  dijelu svakog ministarstva i uprava te su u njima utvrđeni zadaci, nositelji aktivnosti, rokovi u kojima će se navedene aktivnosti  izvršiti te mjere koje će  u zadanim  okvirima poduzimati Vlada Hercegbosanske županije odnosno županijska ministarstva i uprave.

Sve planirane mjere usklađene su s ciljevima i politikom Vlade Hercegbosanske županije za 2018. godinu odnosno predstavljaju jedan od instrumenata za realizaciju programskih ciljeva i projekata definiranih ovim Dokumentom.

Realizacijom Programa rada za 2018. godinu, Vlada će u svom radu i sukladno svojim ustavnim nadležnostima biti orijentirana na poboljšanje gospodarskog položaja Hercegbosanske županije, razvoj ljudskih resursa i učinkovitiju organizaciju uprave.

Prema integriranoj strategiji razvoja Hercegbosanske županije 2016-2020. godine sektorski ciljevi su:

1: Konkurentno gospodarstvo kroz intenziviranje proizvodnje i povećanje zaposlenosti
2: Poboljšanje komunalne infrastrukture i zaštita okoliša
3: Razvoj ljudskih potencijala i struktura za upravljanje razvojem u funkciji povećanja kvalitete života

Ukupno planirana sredstva za realizaciju Strategije razvoja Hercegbosanske županije za 2018. godinu su 16.342.669,00 KM za ukupno 61 aktivnost u sva tri cilja.

I pored planiranog treba napomenuti da će Vlada u uvjetima gospodarstva na globalnoj razini, inicirati ubrzanje operativnih aktivnosti u kreiranju povoljnijeg poslovnog ozračja, osobito kad je u pitanju uklanjanje administrativnih zapreka za razvoj poduzetništva. Vlada Hercegbosanske županije u 2018. godini dat će naglasak na gospodarski rast koji će jedini moći dovesti i do poboljšanja standarda cjelokupnog stanovništva HBŽ-e. Osnovni pravci djelovanja Vlade bit će usmjereni na zaustavljanje negativnih trendova s posebnim naglaskom na smanjenje nezaposlenosti s otvaranjem novih radnih mjesta, privlačenje investicija, a sve to sukladno ekološkoj održivosti. Svakako Vlada će, sukladno svojim mogućnostima, skrbiti za braniteljsku populaciju te ostale grupe čija je egzistencija posebno ugrožena.

Rad Vlade sukladno ustavnim i zakonskim nadležnostima prije svega bit će usmjeren i na postizanje: financijske stabilnosti županije, započete, a nezavršene zadaće i obveze u 2017. godini, poticanje razvoja poduzetništva u oblasti malih i srednjih poduzeća, investiranje u energetski sektor, razvijanje vodoprivredne infrastrukture i nastavak stvaranja uvjeta za snažniji i stabilniji gospodarski razvoj Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Odluku o pokriću dijela akumuliranog deficita Proračuna Hercegbosanske županije iz ranijih godina. Prema toj Odluci odobrava se pokriće dijela akumuliranog deficita iz ranijih godina u iznosu od 500.000,00 KM iz sredstava viška prihoda nad rashodima (suficita) ostvarenog u 2017. godini. U obrazloženju se navodi da se zakonska obveza za pokriće akumuliranog deficita nalazi u Zakonu o proračunima u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“, Broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), kojim se u članku 43.stavak 2. navodi da je Vlada ostvareni deficit iz prethodnih godina dužna pokriti planiranjem sredstava u Proračunu za pokriće ostvarenog deficita u narednih pet fiskalnih godina.

Na sjednici Vlada je donijela odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2018. godinu. i izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2018. godinu.

Na temelju donesene Odluke dana je suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije. U razlozima za donošenje ovog Pravilnika navodi se kako je važeći Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Hercegbosanske županije donesen 22. 9. 2014. godine nakon dobivanja suglasnosti Vlade Hercegbosanske županije, kao i prve izmjene i dopune navedenog Pravilnika donesene 03.12.2015. godine nakon dobivanja suglasnosti Vlade Hercegbosanske županije. Razlog donošenja još jednih izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu u Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije, uz ostalo, nalazi se i u činjenici kako zbog povećanog opsega poslova, tako i već sistematizirana radna mjesta u Ministarstvu unutarnjih poslova ne mogu udovoljiti navedenim potrebama. Za provođenje odredbi navedenih izmjena i dopuna Pravilnika nisu potrebita dodatna financijska sredstva iz razloga što su sredstva osigurana u Proračunu sukladno Planu proračuna Ministarstva unutarnjh poslova Hercegbosanske županije za 2018. godinu.

Također su donesene odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Programa utroška sredstava„ Potpora stipendiranja studenata“ utvrđenog Proračunom Hercegboanske županije za 2017. godinu i Izvješća o realizaciji Programa „Beneficije“ za socijalnu zaštitu“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa.Vlada je primila na znanje Izvješće o realizacijiji Programa utroška sredstava za 2017. godinu Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije za 2017. godinu. Doneseno je i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u Hercegbosanskoj županiji.

Donijeta je i Odluka o imenovanju člana Školskog odbora Srednje škole Drvar. Točka III. Odluke o imenovanju člana Školskog odbora SŠ Drvar, broj: 01-02-37-1/15 od 24. ožujka 2015. godine mijenja se i glasi: „U Školski odbor SŠ „Drvar“ iz Drvara iz reda roditelja učenika imenuje se Dušica Runić.

Vlada je donijela Odluku da su Veliki petak, 30. ožujka 2018. godine i Uskrsni ponedjeljak, 2. travnja 2018. godine neradni dani u Hercegbosanskoj županiji.