Vlada Hercegbosanske županije na jučerašnjoj sjednici utvrdila je prijedlog Odluke o doplatku za djecu koja će biti upućena u skupštinsku proceduru. Ovom Odlukom o doplatku za djecu se uređuje pravo na doplatak za djecu do navršene petnaeste (15) godine života, postupak za ostvarivanje prava, način financiranja doplatka za djecu, te druga pitanja značajna za ostvarivanje navedenog  prava u Hercegbosanskoj županiji. Sredstva za financiranja prava na doplatak za djecu utvrđena ovom Odlukom bit će osigurana u Proračunu Hercegbosanske županije za 2018. godinu. Iznos doplatka za djecu utvrđuje Vlada Hercegbosanske županije posebnom Odlukom na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.

Donesena je Odluka o utrošku (raspodjeli) sredstava iz Programa utroška sredstava Kapitalnih transfera „Potpora općinama-vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2017. godinu. Sredstva za realizaciju Programa predviđena su u Proračunu Hercegbosanske županije za ovu godinu u iznosu od 400.000,00 KM na poziciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.

Vlada je utvrdila prijedlog Financijskog plana Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2018. godinu koji će biti upućen u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije. Ukupni prihodi identični su rashodima i iznose 3.532.865,00 KM. Utvrđen je i prijedlog Odluke o izvršavanju Financijskog plana Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za sljedeću godinu koji će također biti upućen u skupštinsku proceduru. Donesena je i Odluka o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2018. godinu.

Poslije razmatranja donesena je Odluka o usvajanju Programa financiranja/sufinanciranja lokalne cestovne infrastrukture, odnosno lokalnih cesta za koje su općine s područja Hercegbosanske županije po pozivu Uprave za ceste dostavile zahtjeve/prijedloge ukupne vrijednosti 300.000,00 KM. Financijska sredstava iz ove Odluke planirana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2017. godinu.

Donesena je Odluka o odobravanju raspodjele financijskih sredstava općinama s područja Hercegbosanske županije u ukupnom iznosu od 400.000,00 KM kao pomoć nižim razinama vlasti.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o transferu financijskih sredstava Razvojnom programu Ujedinjenih naroda (UNDP) za implementaciju projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ u svrhu provedbe infrastrukturnih radova na javnim objektima Dom zdravalja Glamoč i Dom zdravalja Drvar.

Donijeta je i Odluka o raspodjeli sredstava udrugama građana iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM. Na Javni poziv je stiglo 35 prijava, a dvije nisu prošle kriterije Javnog poziva. Projekti su se iz Javnog poziva odnosili na razvoj turizma, gospodarstva i transporta.
Donesena je Odluka o izmjenama Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja.
Temeljem donesene Odluke odobrena su financijska sredstava u iznosu od 36.000,00 KM iz Tekuće potpore Proračuna Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije za 2017. godinu za pomoć vatrogasnim postrojbama Hercegbosanske županije.

Vlada je razmatrala i donijela Zaključak s pozitivnim mišljenjem na nacrt Sporazuma između Ruske Federacije i BiH o socijalnom osiguranju.