Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije razmatrala je i usvojila Izviješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine. Ukupno ostvareni konsolidirani prihodi i primitci financiranja na dan 30. lipnja 2017. godine iznose 32.526.771,00 KM što je 0,59% ili u apsolutnom iznosu 191.011,00 KM više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine.

U odnosu na plan Proračuna za 2017. godinu od 76.263.613,00 KM ostvareni prihodi i primitci za prvo polugodište 2017. godine iznose 42,65%. U strukturi prihoda i primitaka porezni prihodi sudjeluju sa 28.288.638,00 KM ili 86,97% što je za 0,82% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ili u apsolutnom iznosu porezni prihodi su veći za 230.914,00 KM. Neporezni prihodi su ostvareni u iznosu od 4.027.759,00 KM i veći su za 26,71% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U odnosu na plan Proračuna za 2017. godinu ostvareni neporezni prihodi manji su za 3,55%.

Tekuće potpore izvršene su u iznosu od 174.987,00 KM i manje su za 69,63% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Značajnija realizacija prihoda od potpora očekuje se u drugom polugodištu tekuće fiskalne godine. S obzirom na navedenu razinu izvršenja prihoda i primitaka u prvom polugodištu 2017. godine te ukoliko se prihodi i primitci nastave kretati istom dinamikom kao u prvom polugodištu očekivat je na kraju godine da bi se uskladila visina rashoda i izdataka s visinom ostvarenih prihoda i primitaka te neće biti potrebno raditi Rebalans Proračuna za 2017. godinu. Glavne kategorije rashoda i izdataka ostvarene su u tekućim izdatcima koji iznose 25.471.193,00 KM i kapitalnim izdatcima koji iznose 1.466.342,00 KM. Tekuća pričuva za 2017. godinu je planirana na razini 600.000,00 KM, a u prvom polugodištu ove godine izvršena je sa 132.930,00 KM ili indeksom 22,15. U promatranom razdoblju je ostvaren suficit u iznosu od 5.589.236, 00 KM. Valja napomenuti da navedeni suficit treba umanjiti za razgraničene prihode iz ranijih godina, a radi se o namjenskim prihodima u apsolutnom iznosu od 2.136.578,15 KM što znači da je realni suficit 3.452.657,85 KM.

Vlada je dala suglasnost na prijedlog Dokumenta okvirnog proračuna za razdoblje 2018./2020. godina. Dokument okvirnog proračuna sastoji se od šest poglavlja: uvod u Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2018./2020. godina, srednjoročne makroekonomske prognoze, srednjoročne fiskalne strategije, upravljanja potrošnjom javnog sektora, strategije upravljanja javnim dugom i projekcije prihoda i rashoda Proračuna općina i fondova Hercegbosanske županije za razdoblje 2018./2020. godina.

Ključni cilj DOP-a je postaviti makroekonomske fiskalne i razvojne politike u središte procesa planiranja i izrade Proračuna imajući u vidu da je godišnji Proračun jedan od temeljnih instrumenata kojima će se realizirati ekonomski i socijalni prioriteti Vlade Hercegbosanske županije. Dokument okvirnog Proračuna omogućava Vladi razvijanje bolje strateške osnove za dugoročno planiranje Proračuna.

Dana je i suglasnost na Naputak za izradu zahtjeva za odobravanje proračunskih sredstava u 2018. godini. Cilj naputka je projekcija prihoda i rashoda za fiskalnu 2018. godinu. Zahtjev za proračunska sredstva sadrži šest tablica. Naputak za izradu zahtjeva za odobravanje proračunskih sredstava u 2018. godini je temelj za izradu Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu, a koristit će se i za implementaciju programa BPMIS za izradu Proračuna elektroničkim putem.

Tijekom sjednice donijet je Zaključak o prihvaćanju Programa javnih investicija Hercegbosanske županije 2018./2020. godine s listom prioriteta kandidiranih projekata koji je sačinilo Ministarstvo gospodarstva – Odjeljenje za upravljanje projektom. Program javnih investicija Hercegbosanske županije sadrži podatke o ukupno 37 projekata. Ukupna vrijednost svih projekata je 77.622.625,00 KM od čega se 37.385.481,00 KM odnosi na 25 kandidiranih projekata i 40.237.145,00 KM na 12 projekata u implementaciji. Temeljni cilj izrade programa javnih investicija Hercegbosanske županije je usklađivanje razvojnih projekata s realnim izvorima financiranja za njihovu realizaciju i potpora je Vladi Hercegbosanske županije i institucijama županije za planiranje ulaganja i donošenje kvalitetnijih investicijskih odluka.

Razmatrana je i Informacija o stručno-pedagoškom nadzoru i donesen je Zaključak u kojem se pruža potpora Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije na realizaciji započetih aktivnosti.

Naime, Zakonom o osnovnom školstvu (“Narodne novine Hercegbosanske Županije”, broj: 12/04 i 12/08) u članku 94., Zakonom o srednjem školstvu (“Narodne novine Hercegbosanske Županije “, broj: 12/04 i 12/08), u članku 112., stavak 1.,  propisano je da stručno – pedagoški nadzor nad radom osnovnih i srednjih škola obavlja Zavod za školstvo Mostar.

Zavod za školstvo Mostar je tek jedno kratko vrijeme imao nadležnost na području Hercegbosanske županije, tako da su Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa i ustanovama u okviru njihovih nadležnosti u principu uskraćene za vrlo bitne aktivnosti Zavoda za školstvo, bez kojih je gotovo nemoguće zamisliti funkcioniranje obrazovnog sustava. Budući da godinama nije obavljan nadzor u školama na području Hercegbosanske županije, Ministarstvo je predložilo Vladi donošenje Zaključka kojim bi se potaknula ova aktivnost i svi koraci koji slijede.

S obzirom da je proces planiranog osnivanja međužupanijske javne ustanove, Zavoda za odgoj i obrazovanje u tijeku, također se javlja potreba za angažiranjem određenog broja postojećih djelatnika iz osnovnih i srednjih škola koji će biti imenovani u zvanje savjetnika, putem javnog poziva i određenih kriterija koji bi provelo povjerenstvo unutar Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa. Po pedagoškim standardima jedan savjetnik ide na 25 djelatnika koje treba nadzirati, a Ministarstvo će donijeti odluku o broju savjetnika koje će angažirati za obavljanje ovoga posla i to isključivo od djelatnika uposlenih u školama na području Hercegbosanske Županije, te stoga neće biti potrebna nova upošljavanja za realiziranje navedene aktivnosti.

Kako bi ovaj značajan i opsežan posao imao svrhu i ostvario planirani cilj, Ministarstvo će postupati u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju i napredovanju odgojitelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama, te učitelja, nastavnika/profesora i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama.

Prioritet planiranih aktivnosti je pružanje stručno – pedagoške pomoći odgajateljima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima, praćenje i unaprjeđenje sustava njihove trajne izobrazbe i napredovanja, te prikupljanje relevantnih podataka o nastavnom kadru koji bi temeljem rezultata rada napredovali i bili značajni resursi za praćenje i savjetovanje nastavnika i stručnih suradnika, sa svrhom podizanja kvalitete nastavnoga rada.

U drugom djelu sjednice Vlada je donijela Odluku o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku nabave udžbenika za učenike I razreda osnovnih škola Hercegbosanske županije, a koji nisu u stanju socijalne potrebe i udžbenika za učenike drugih, trećih i četvrtih razreda osnovnih škola Hercegbosanske županije a koji su u stanju socijalne potrebe u školskoj 2017./2018. godini.

Donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 6.500,00 KM Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije kao financijska potpora za sponzoriranje maturalnih večeri srednjih škola Hercegbosanske županije u školskoj 2016./2017. godini.

Vlada je donijela Odluku o razrješenju i Odluku o davanju suglasnosti za imenovanje Saše Grabovca, magistra kineziologije za ravnatelja Srednje strukovne škole „Silvija Strahimira Kranjčevića“ iz Livna na mandatno razdoblje od četiri godine.