Vlada Hercegbosanske županije na jučer održanoj sjednici donijela je Odluku o davanju suglasnosti na potpisivanje Sporazuma o osnivanju Zavoda za odgoj i obrazovanje. Tom Odlukom Hercegbosanska i Zapadnohercegovačka županija zaključit će  Sporazum o osnivanju Zavoda za odgoj i obrazovanje. Ovim Sporazumom, kao osnivačkim aktom, osniva se Zavod za odgoj i obrazovanje kao javna ustanova. Ustavni temelj za donošenje ovog Sporazuma sadržan je u odredbi članka 11. stavak 2. članka 15. točka d. i članka 26. točka m. Ustava Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj: 3/96; 9/00; 9/04. i 10/05). Razlozi za donošenje ovog Sporazuma sastoje se u činjenici što Hercegbosanska županija već dugi niz godina djeluje bez Zavoda za odgoj i obrazovanje, odnosno Ustanove čije je funkcioniranje neophodno za kvalitetno izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama na području Hercegbosanske županije. Kroz djelovanje Zavoda doći će do kvalitetnije izrade nastavnih planova i programa, obrazovnih standarda, utvrđivanja metodologije poučavanja i učenja, pružanja stručno-pedagoške pomoći odgajateljima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima, obavljanja stručno pedagoškog nadzora, provođenja stručnih ispita, organiziranje polaganja pedagoško-psihološke skupine predmeta i drugih poslova za odgoj i obrazovanje u skladu sa Zakonom. Hercegbosanska županija je donošenjem Odluke o osnivanju Zavoda za odgoj i obrazovanje iskazala potrebu osnivanja Zavoda za odgoj i obrazovanje te je ponudila i ostalim županijama i općinama u Federaciji BiH da zajedno s Hercegbosanskom županijom pristupe osnivanju Zavoda za odgoj i obrazovanje. Ponuda je bila upućena Unsko-sanskoj i Srednjobosanskoj županiji. Spremnost pristupanju osnivanja Zavoda za odgoj i obrazovanje iskazala je samo Zapadnohercegovačka županija. Stoga se pristupilo izradi prijedloga ovog Sporazuma kojim se reguliraju međusobna prava i obveze suosnivača.

Na sjednici Vlada je donijela Uredbu o turističkim zajednicama u Hercegbosanskoj županiji. U razlozima za donošenje Uredbe, uz ostalo, se navodi kako je presudom Ustavnog suda F BiH od 3. srpnja 2014. godine utvrđeno da Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u F BiH nije suglasan s Ustavom F BiH, te je naloženo Parlamentu F BiH da u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja presude urede materiju koja je regulirana osporenim Zakonom do kada se isti može objavljivati. Parlament F BiH do danas nije regulirao ovu materiju novim Zakonom. Hercegbosanska županija nije donijela svoj Zakon o turističkim zajednicama te je iz tih razloga nastao problem oko rada i funkcioniranja Turističke zajednice Hercegbosanske županije, a i drugih turističkih zajednica u F BiH i županijama. Donošenjem Uredbe o turističkim zajednicama u Hercegbosanskoj županiji uređuje se osnivanje, organizacija, sustav i rad turističkih zajednica, način njihovog financiranja i gospodarenja, kriteriji za kategorizaciju turističkih mjesta, nadzor i prestanak postojanja Turističke zajednice. Turistička zajednica može se osnovati kao: Turistička zajednica Hercegbosanske županije, Turistička zajednica općine ili grada i Turistička zajednica područja. Iznimno turistička zajednica se može osnovati i za područje turističkog mjesta kao dijela općine ili grada na prijedlog općinskog ili gradskog vijeća ukoliko ispunjava uvjete koje propisuje Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije.

Donesena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM Županijskoj bolnici Dr. fra. Mihovil Sučić Livno za korištenje nabave, odnosno rekonstrukciju operacijske dvorane i nabavu nove medicinske opreme. Sredstava iz ove Odluke prenijet će se s ekonomskog koda „Kapitalne potpore za zdravstvo – Županijska bolnica Livno“ i planirana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2017. godinu.

Donesena je Odluka o usvajanju Programa financiranja/sufinanciranja lokalne cestovne infrastrukture, odnosno lokalnih cesta koje su Odlukom Vlade Hercegbosanske županije predložene za prekategorizaciju u regionalne ceste i lokalnih cesta/ulica za koje su općine s područja Hercegbosanske županije po pozivu Uprave za ceste dostavile zahtjeve/prijedloge ukupne vrijednosti 300.000,00 KM. Financijska sredstava iz ove Odluke planirana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2017. godinu na rashodovnoj strani korisnika Uprava za ceste Hercegbosanske županije.

Vlada je utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji koji će biti upućen u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

U dijelu sjednice Vlada je donijela Odluku kojom se odobrava i zadužuje Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije, kao tijelo u ime osnivača i investitora Vlade Hercegbosanske županije i sudionika u projektu „Energetska učinkovitost u BiH“ da poduzme sve radnje i aktivnosti na izboru i imenovanju ovlaštenog stručnog nadzora nad izvođenjem konkretnih građevinskih radova utopljavanja objekta Županijske bolnice „Dr. fra. Mihovil Sučić“ Livno. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka Vlade od 14. rujna 2017. godine.

Donesena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 10.000,00 KM iz Tekuće pričuve Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije u svrhu financijske pomoći Zavodu za javno zdravstvo Hercegbosanske županije za nabavu sezonskog cjepiva protiv gripe i cjepiva protiv bjesnoće.

Razmatrana je i Informacija o usvajanju tehničkih finaliziranih odgovora na upitnik Europske komisije. Tehnički su finalizirani odgovori za 17 poglavlja upitnika Europske komisije i donesen je Zaključak kojim se daje suglasnost na pripremljene odgovore kako bi se mogli dostaviti Tajništvu povjerenstva za Europske integracije.
Donesen je Zaključak kojim se daje pozitivno mišljenje na prednacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju F BiH i Zaključak s pozitivnim mišljenjem na nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova F BiH.

Nakon razmatranja Vlada je donijela Zaključak o davanju pozitivnog Mišljenja na nacrt Zakona o štrajku F BiH uz obvezu da se ugrade amandmani koji će biti sastavni dio Zaključka.

U drugom dijelu sjednice donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 5.000,00 KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2017. godinu Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u svrhu sufinanciranja kulturno-gospodarske manifestacije „Dani glamočkog krumpira“ koju organizira Općina Glamoč.