Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20. Stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj: 2/96) i članka 27. točka 8. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“ broj : 39/03, 22/06 i 43/10), članka 32. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranja stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BiH“, broj 77/06 i 5/07), a u svezi sa nastalom situacijom uslijed velikih snježnih oborina i niskih temperatura na cjelokupnom području Hercegbosanske županije, na Prijedlog Županijskog stožera civilne zaštite, na drugoj izvanrednoj sjednici, održanoj dana 04.02.2012. godine, Vlada Hercegbosanske županije donijela je

                                                                       ODLUKU
                  O PROGLAŠENJU STANJA PRORODNE NESREĆE NA PODRUČJU HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
                           UZROKOVANE VELIKIM SNJEŽNIM OBORINAMA I NISKIM TEMPERATURAMA

1. Proglašava se stanje prirodne i druge nesreće na području Hercegbosanske županije uzrokovane velikim snježnim oborinama i niskim temperaturama.
2. Radi zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara na ugroženom području Vlada Hercegbosanske županije određuje:
–  da Županijska ministarstva, uprave i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije stave na raspolaganje Županijskom stožeru civilne zaštite ( u daljem tekstu: ŽSCZ), te da nadležni općinski stožeri civilne zaštite, također stave na raspolaganje sve resurse, koji će se koristiti na ugroženim područjima u skladu sa situacijom na terenu;
–   sve pravne osobe u upravama i upravnim organizacijama i zavodima dužne su uvesti neprekidno dežurstvo radi izvršenja zapovijedi Županijskog stožera civilne zaštite;
–   u skladu sa zahtjevima na ugroženim područjima zadužuje se Županijski stožer civilne zaštite da izvrši aktiviranje po potrebi svih pravnih subjekata, javnih poduzeća i građana radi pružanja pomoći na ugroženom području;
–  u slučaju potrebe a na traženje nadležnih stožera civilne zaštite sa ugroženog područja, Županijski stožer civilne zaštite će u skladu sa svojim ovlaštenjima tražiti angažiranje i snaga zaštite i spašavanja sa područja i drugih županija i općina koje nisu ugrožene ovom prirodnom nesrećom.
3.  Troškovi koji nastanu, angažiranjem Županijskog stožera civilne zaštite, te troškovi nastali angažiranje nedostajućih resursa za spašavanje, tijekom provođenja akcije zaštite i spašavanja pokriti će se iz Proračuna Vlade Hercegbosanske županije planiranih za zaštitu i spašavanje, a nedostajuća sredstva iz proračunskih rezervi i drugih financijskih izvora, u skladu sa važećim propisima.
Pored navedenih sredstava, za ove namjene potrebno je koristiti i sva raspoloživa sredstva posebne naknade za zaštitu i spašavanje u skladu sa Odlukom o načinu korištenja sredstava posebne naknade („Službene novine Federacije BiH“, broj 4/12).
4. Zadužuje se Županijski stožer civilne zaštite da u skladu sa važećim zakonskim propisima poduzme sve aktivnosti u svezi koordiniranja i rukovođenja akcija zaštite i spašavanja na ugroženom području.
5. Na temelju procjene stanja a u skladu sa operativnim procedurama razmotriti i predvidjeti mogućnost pružanja pomoći od strane Oružanih snaga BiH na spašavanju ljudi i materijalnih dobara i otklanjanju posljedica na ugroženom području.
6. Obvezuju se odgovorne osobe organa uprave i upravnih organizacija u Hercegbosanskoj županiji odnosno odgovorne osobe općinskih službi  i pravne osobe drugih institucija da osiguraju provedbu naredbi ŽSCZ (pružanjem pomoći i potpore u logističkim i komunalnim potrebama, zbrinjavanju ugroženog stanovništva i materijalnih dobara, snabdijevanju stanovništva namirnicama, higijenskim potrepštinama, medicinskom zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih građana).
7. Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u  „Narodnim novinama Hercegbosanske županije“.
8. Ova odluka će biti objavljena i putem medija.

Broj: 16-01-44-4/12

Livno,04.02.2012. godine

                                                                                                                                   PREMIJER
                                                                                                                               Nediljko Rimac