Vlada Hercegbosanske županije je na izvanrednoj sjednici koja je održana 20. veljače 2012. godine razmatrala stanje na području Hercegbosanske županije u svezi s prirodnom nesrećom, uzrokovanom velikim snježnim oborinama i niskim temperaturama te ustanovila da su se stvorili uvjeti da se donese Odluka o prestanku stanja prirodne nesreće.
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20. stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ( „ Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj 2/96 ) i članka 27. stavak 1. točka 8. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („ Službene novine Federacije BiH“, broj 39/03, 22/06 i 43/10 ) i članka 33. točka 3. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranju stožera i povjerenika civilne zaštite („Službene novine Federacije BIH“, broj 77/06 i 5/07 ), u svezi s nastalom situacijom, na prijedlog Županijskog stožera civilne zaštite, Vlada Hercegbosanske županije na trećoj  izvanrednoj sjednici održanoj 20. veljače 2012. godine s početkom u 11.40 sati donijela je

                                                              O D L U K U

                                          O PRESTANKU STANJA PRIRODNE NESREĆE

1.  Proglašava se prestanak stanja prirodne nesreće na području Hercegbosanske županije uzrokovane velikim snježnim oborinama i niskim temperaturama sa danom 20. veljače 2012. godine.

2.  Ovom Odlukom Vlade,  Županijskom stožeru civilne zaštite prestaju ovlaštenja da rukovodi akcijama zaštite i spašavanja na cjelokupnom području Hercegbosanske županije, a općinski stožeri civilne  zaštite će i nakon donošenja Odluke o prestanku stanja prirodne nesreće procijeniti potrebu nastavka rada stožera u određenom roku.

3.    Obveza je za Vladina tijela  i uprave, odnosno županijske i općinske službe za upravu, da u okviru svoje redovite djelatnosti obavljaju i dodatne poslove koji se odnose na otklanjanje svih posljedica koje su nastale zbog visokog snijega i niskih temperatura, dok se ne provedu sve mjere u svezi  sanacije nastalih šteta.

4.    Općinska povjerenstva za procjenu šteta će sukladno svojim mjerodavnostima obaviti sve poslove u svezi procjene šteta na pogođenim područjima i kompletnu dokumentaciju dostaviti županijskom Povjerenstvu koje će postupiti u skladu sa svojim mjerodavnostima i zadaćama propisanim Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta ( „Službene novine Federacije BiH“, broj 75/04 i 38/06 ). Općinska povjerenstva će početi sa radom odmah.

5.    Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Hercegbosanske županije uzrokovane velikim snježnim oborinama i niskim temperaturama broj : 16-01-44-4/12 od 04.02.2012. godine.

6.    Ova Odluka stupa na snagu odmah a objaviti će se u „Narodnim novinama Hercegbosanske županije“, a po jedan primjerak Odluke dostaviti će se općinskim stožerima civilne zaštite i  Ministarstvu unutarnjih poslova HBŽ.

7.    Odluka će se saopćiti i putem sredstava javnog informiranja.

Broj : 16-01-44-4/12

Livno, 20. veljače 2012. godine

                                                                  P R E M I J E R

                                                                  Nediljko Rimac