Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obavještava voćare da koštićave voćne vrste u ovisnosti od lokaliteta i sortimenta ulaze u fenofazu cvatnje. Stoga je potrebno izvršiti preventivnu zaštitu protiv uzročnika paleži cvijeta i sušenja izboja (Monilia laxa). U tu svrhu treba koristiti jedan od pripravaka: Difcor, Indar 5 EW, Signum, Chorus 50 WG, Switch 62,5 WG ili Nativo 75 WG.

Kada korovi u nasadima voćaka dostignu visinu od 15-20 cm potrebno ih je uništiti primjenom jednog od herbicida na osnovi glifosata.

Prilikom tretiranja herbicidi ne smiju dospjeti na zelene dijelove voćnih stabala niti se smiju primjenjivati u mladim nasadima voćaka.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!