Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije obaviještava voćare da koštićave voćne vrste u ovisnosti od lokaliteta i sortimenta ulaze u fenofazu cvatnje. Stoga je potrebno izvršiti preventivnu zaštitu protiv uzročnika paleža cvijeta i sušenja izboja (Monilia laxa).

U tu svrhu treba koristiti jedan od pripravaka: Signum WG, Teldor SC 500, Chorus 50 WG, Switch 62,5 WG ili Kidan SC.

Kada korovi u nasadima voćaka dostignu visinu od 15-20 cm potrebno ih je uništiti primjenom jednog od herbicida na osnovi glifosata. Prilikom tretiranja herbicidi ne smiju dospjeti na zelene dijelove voćnih stabala niti se smiju primjenjivati u mladim nasadima voćaka.

Sredstva treba koristiti prema uputama proizvođača