IMG_9775U posljednje vrijeme jedan broj medija objavljuje članke i informacije o financijskoj blokadi općine Glamoč. O tome je na izvanrednoj sjednici Općinskog vijeća Glamoča govorio i načelnik Glamoča Radovan Marković.

Naime Radovan Marković govorio je da će se općina Glamoč zbog nemogućnosti ispunjavanja uvjeta iz Ugovora o vraćanju poreznog duga naći u bezizlaznoj situaciji ako Hercegbosanska županija i Federacija BiH ne daju jamstva za kreditno zaduženje općine.

Marković je istaknuo kako se radi o dugovima općine Glamoč nastalih do 2008. godine. Bez kredita Općina ne može za pola godine vratiti dug čija glavnica s troškovima prisilne naplate iznosi 1.100.000,00 KM.

Na toj sjednici rečeno je da je Federacija BiH nakon prispjelog zahtjeva s dokumentacijom dala jamstvo, ali Hercegbosanska županija to nije učinila. U povodu istinitog i cjelovitog informiranja javnosti ministar financija u Vladi Hercegbosanske županije, dipl.oec. Stipan Šarac o tome je danas dostavio Informaciju Službi za odnose s javnošću Vlade Hercegbosanske županije koju prenosimo u cijelosti:

„U tijeku je postupak u kojem Općina Glamoč planira kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka u svrhu refinanciranja postojećeg duga po sporazumu o plaćanju dužnih javnih prihoda za poreze i doprinose sklopljenog s Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine.

U vezi s tim Općina Glamoč se zahtjevom broj: OV-01-02-63/15 od 24. srpnja 2015. godine  obratila Vladi i Ministarstvu financija Hercegbosanske županije za izdavanje jamstva Općini. U zahtjevu je zatraženo izdavanje jamstva za kreditno zaduženje u iznosu od 2 mil. KM za koje Općina nije dobila suglasnost o zaduženju (u traženom iznosu) od Federalnog ministarstva financija što je sukladno Zakonu bila dužna.

Općina Glamoč je dana 18. svibnja 2016. godine,  dostavila dopis broj: 01-15-1-187-1/16, Vladi i Ministarstvu financija Hercegbosanske županije s pratećom dokumentacijom u kojoj se nalazi i Procjena mogućnosti novog zaduženja Općine Glamoč  u iznosu od 1,15 mil. KM na koje joj Federalno ministarstvo financija daje odobrenje.

Uvidom u zaprimljenu dokumentaciju utvrđeno je da ista nije potpuna, te se od Općine zatražila dopuna dokumentacije  i usklađivanje s procijenjenom mogućnosti novog zaduženja koje je Općina  dobila od Federalnog ministarstva financija.

Dana 06. lipnja 2016. godine, Ministarstvo financija Hercegbosanske županije je zaprimilo dopunjenu dokumentaciju.

Analizirajući   dopunjenu dokumentaciju, a u vezi s  člankom 53. i člankom 61. Zakona o dugu, zaduženju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene novine FBIH“ broj: 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16), Ministarstvo financija Hercegbosanske županije se obratilo Federalnom ministarstvu financija da nam da mišljenje sukladno Zakonu kako bi mogli krenuti u daljnju proceduru.

Ministarstvo financija Hercegbosanske županije cijelo vrijeme aktivno sudjeluje u rješavanju ovoga predmeta u najboljem interesu svih strana u postupku, naravno poštujući sve zakonske i podzakonske akte koji reguliraju ovu oblast“.