Ovoga  je tjedna, a u okviru Plana i programa rada Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije za 2014. godinu, ministar Ilija Šljivić održao sastanak s poljoprivrednim proizvođačima s područja Općine Drvar.

Sastanku su pored poljoprivrednih proizvođača, koji su se ovome skupu odazvali u velikom broju, nazočili i Jadranka Boltić- stručni suradnik za razvoj u Općini Drvar i stručni suradnik za poljoprivredu u resornom ministarstvu Ivica Badrov.

Tema sastanka bila je sagledavanje problematike u poljoprivredi, posebno ovčarstvu u kojem se Drvar istaknuo i dostigao zavidan nivo razvoja po broju grla kako u županiji, tako i šire.
Ministar Šljivić je kazao da je ovaj sastanak dio planiranog programa obilaska oko 1670  kooperanata s ciljem sagledavanja problema i mogućnosti njihovog rješavanja od strane ministarstva. Posebno je naglasio problem nedostatka financijskih sredstava, uz pretpostavku da će ovaj problem biti prisutan i ove godine, te nemogućnost utjecanja na isplatu poticaja od strane Federalne Vlade.

Poljoprivredni proizvođači su istaknuli probleme koji se najviše odnose na nepostojanje veterinarske zašitite u njihovom gradu i visine poticaja od strane i Federalne i Županijske Vlade, načina obračuna poticaja u ovčarskoj proizvodnji, kašnjenje i onako malih iznosa poticaja od strane Federalne Vlade, nepostojanje javne rasprave prilikom izrade programa poticaja od strane županijskog ministarstva i nedovoljnog iznosa poticaja za kapitalna ulaganja.

Ministar je naveo da će zahtjeve poljoprivrednih proizvođača s ovog skupa iznijeti na sjednici Vlade Hercegbosanske županije i pokušati u okviru svojih mogućnosti iznaći načina da se bar dio ovih problema riješi u tekućoj godini.
Pri povratku je ministar Šljivić sa svojim suradnicima posjetio poljoprivrednu farmu „Markanović“ u Šipovljanima, farmu „Oaza“ u selu Kamenica, te farmu „Žagalo“ u Drvaru koja se bavi uzgojem konzumnih jaja.