Share:

Obavijest za poljoprivrednike

Na pojedinim mjestima na području Hercegbosanske županije, uočena je pojava šimširovog moljca (Cydalima perspectalis).

Štete čini gusjenica koja se intenzivno hrani lišćem i koja za kratko vrijeme uzrokuje potpunu defolijaciju šimšira.

Simptomi koji ukazuju na prisutnost ovog štetnika je pojava svilenkastih zapredaka i svilenih niti na šimširu. Gusjenice ovog štetnika su iznimno proždrljive i na jednom grmu ih se može nalaziti i više od stotinu. U mlađim razvojnim stadijima imaju zelenožutu boju tijela, s crno obojanom glavom dok su odrasle gusjenice zelene s karakterističnim debelim crnim i tankim bijelim prugama te crnim točkicama na leđnoj strani.

Suzbijanje štetnika vrši se mehaničkim putem prskanjem grmova visokotlačnim čistačima-vapovima te u slučaju da se radi o pojedinačnim biljkama skupljanjem i uništavanjem gusjenica.

U svrhu zaštite grmova može se izvršiti tretiranje jednim od kemijskih pripravaka: Fastac EC, Decis 2,5 EC, Actara 25 WG i dr., s tim da je nakom aplikacije insekticida poželjno biljke 24-48 sati prekriti pvc folijom, a sve kako bi učinak primjenjenih pripravaka bio što veći.

Učinkovitost insekticida je najveća kada se suzbijaju mlade gusjenice pošto su odrasli razvojni stadiji otporniji na primjenjene insecticide.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

Share:

Obavijest za voćare

Na većini položaja jabuke i kruške nalaze se u fazi pune cvatnje. Stoga je poželjno obaviti preventivnu zaštitu nasada zbog mogućih primarnih infekcija uzročnikom krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis). U tu svrhu mogu se primijeniti pripravci na osnovi mankozeba, dodina, pirimetanila, metirama, ditianona ili cirama.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača.

Share:

Poljoprivredni proizvođači s područja Hercegbosanske županije kroz poticaje iz Proračuna F BiH u 2019. godini povukli najviše sredstava

Za Hercegbosansku županiju poljoprivreda je jedna od značajnijih grana gospodarstva, a što dokazuju iznosi ostvarenih novčanih potpora za poljoprivrednu proizvodnju koju su poljoprivredni proizvođači s područja Hercegbosanske županije povukli kroz potpore za poljoprivredu iz Proračuna F BiH za 2019. godinu.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije u 2019. godini poljoprivredni proizvođači s područja Hercegbosanske županije povukli su ukupno za sve proizvodnje iznos od 12.934.766,64 KM.

Najvećim dijelom ova sredstva su povučena za animalnu proizvodnju i to:

– proizvodnja svježeg kravljeg, kozjeg i ovčjeg mlijeka 4.981.140,91 KM,
– proizvodnja goveđeg mesa – tov junadi 981.966,00 KM,
– uzgoj rasplodne stoke – rasplodnih junica 675.070,00 KM,
– uzgoj goveda u sustavu krava-tele 1.861.772,00 KM,
– ovčarska i kozarska proizvodnja 310.707,70 KM,
– proizvodnja svinjskog mesa 232.120,00 KM.
Jedan dio sredstava je dodijeljen za druge manje zastupljene animalne proizvodnje na području Hercegbosanske županije.

Za biljnu proizvodnju ukupno je kroz poticaje iz Proračuna F BiH za 2019. godinu proizvođačima s područja Hercegbosanske županije dodijeljeno 3.035.707,99 KM.
Od tog iznosa najvećim dijelom sredstva su dodijeljena za proizvodnju krušnih žitarica (pšenica i raž) i to u iznosu od 1.105.984,41 KM, te za proizvodnju sjemena strnih žitarica 658.458,60 KM. Ostatak sredstava dodijeljena na ostale biljne proizvodnje kao što su: ječam, zob, tritikale, silažni kukuruz, stočni grašak, uljana repica, povrće i druge biljne kulture koje su propisane Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja novčanih potpora po modelu ruralnog razvoja.

Share:

Obavijest za voćare

Zimska zaštita predstavlja obveznu mjeru koja se provodi u voćnim nasadima. Nakon završetka rezidbe u nasadima koštićavog voća (šljiva, trešnja, višnja i dr.), a prije kretanja vegetacije (do fenofaze otvaranja pupova) treba pristupiti preventivnom zimskom tretiranju koje se obavlja pripravcima na osnovi bakra (Cuprablau-Z, Champion, Champion Flow SC, Bordoška juha 20 WP, Neoram WG, Nordox 75 WG, Cuprocaffaro 50 WP i dr.). Radi istodobnog suzbijanja prezimljujućih oblika štetnika navedenim pripravcima poželjno je dodati mineralno ulje (Bijelo ulje EC ili Mineralno svijetlo ulje EC) ili koristiti gotove tvorničke kombinacije trgovačkih naziva Modro ulje ili Red fox.

Tretiranje treba obaviti u danima bez oborina i vjetra, uz povećani utrošak škropiva (tzv. plavo kupanje voćaka).

Sredstva koristiti sukladno uputama proizvođača, ističe se u obavijesti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.

Share:

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije objavljuje Javni natječaj za dodjelu ribolovnog prava

Predmet natječaja je ustupanje na korištenje ribolovnog prava na ribolovnoj zoni Buško jezero uz naknadu na razdoblje od 10 godina. “Ribolovno pravo“ je temeljni akt kojim se korisnicima ribolovne zone ili dijelu ribolovne zone omogućava obavljanje športsko-rekreacijskog ribolova na određenoj ribolovnoj zoni ili dijelu ribolovne zone, u kojem su propisane sve mjere za provedbu zaštite riba na toj zoni.

Prijave na natječaj mogu podnijeti udruge ili organizacije športskih ribolovaca, kao i fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost slatkovodnog ribarstva.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja.

Javni natječaj za dodjelu ribolovnog prava možete preuzeti u rubrici Javni natječaji.

 

Share:

Obavijest o isplatama novčanih potpora za poljoprivrednu proizvodnju iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu

Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici održanoj dana 5. studenog 2019. godine, donijela je Program utroška sredstava tekućih prijenosa «Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji» utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu. Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu i navedenim Programom, za potporu poljoprivrednoj proizvodnji, predviđeno je 1.000.000,00 KM.

Nakon obrade svih zahtjeva za novčane potpore, koji su ispunjavali propisane uvjete, iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu isplaćeno je 999.968,04 KM za sve novčane potpore propisane navedenim Programom, s tim da je za sufinanciranje laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa kravljeg mlijeka isplaćeno 510.939,20 KM što je 35 % od ukupno obračunate potpore koja je u iznosu od 1.422.928,58 KM.

Uvažavajući sve učestalije upite poljoprivrednih proizvođača koje se bave proizvodnjom kravljeg mlijeka o razlozima isplate samo jednog dijela obračunate potpore za sufinanciranje laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa kravljeg mlijeka, obavještavamo o razlozima isplate samo jednog dijela obračunate potpore u gore navedenom iznosu.

Po gore navedenom Programu sredstva za sufinanciranje laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa kravljeg mlijeka predviđena su u iznosu od 500.000,00 KM, za  proizvedeno mlijeko u razdoblju od 01.01. – 30.9.2019. godine u iznosu po 0,20 KM/l. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva želeći pravično isplatiti potporu svim poljoprivrednim proizvođačima koji su ispunili uvjete, sukladno raspoloživim sredstvima za ovu vrstu potpore isplatilo je 35 % od ukupno obračunate potpore.

Po završetku obrade zahtjeva za sufinanciranje laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa kravljeg mlijeka, utvrđeno je da nedostaju znatna sredstva za isplatu cjelokupnog iznosa ove potpore, te je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva aktima od 6.12.2019. godine i 16.12.2019. godine informiralo Vladu Hercegbosanske županije o nedostajućim sredstvima za realizaciju Programa i zatražilo da Vlada odredi smjernice za daljnje postupanje, bilo odobravanjem sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu ili preraspodjelom sredstava od drugih potrošačkih jedinica ili na drugi način.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će u 2020. godini tijekom procedure donošenja Proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu zatražiti od Ministarstva financija, Vlade i Skupštine Hercegbosanske županije da se predvide sredstva u iznosu od 1.200.000, KM za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu i 911.989,32 KM za neisplaćenu potporu za sufinanciranje laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i troškova ishrane muznih grla u sustavu otkupa kravljeg mlijeka iz 2019. godine.

Share:

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima o ažuriranju podataka u RPG i RK za 2020. godinu i podnošenju obrasca P-1 za proizvodnju mlijeka

Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva Herceg bosanske županije ovim putem obavještava sve poljoprivredne proizvođače s prostora HBŽ da je rok za ažuriranje podataka u Registru ( RPG i RK) u matičnim općinama 31.03.2020. godine.

Proizvođači koji ne ažuriraju podatke do tog datuma neće imati mogućnost ostvariti federalnu novčanu potporu niti za jednu proizvodnju temeljem trenutno važećeg Pravilnika. Nakon ažuriranja podataka djelatnici općina i grada izdaju P-1 obrazac za proizvodnje koje su ažurirane. Poljoprivredni proizvođači su obvezni sami upisati ušne markice muznih grla na Obrazac P-1 za proizvodnju mlijeka i uz isti dostaviti sljedeću propisanu dokumentaciju:

  1. kopiju putovnica goveda
  2. kopiju ugovora s otkupljivačem / prerađivačem mlijeka
  3. kopiju privitka V ( potvrde o provedenim obveznim mjerama)
  4. porezno uvjerenje da nema poreznih dugovanja u 2019. godini izdato u 2020. godini ( obrti i d.o.o. trebaju dostaviti porezno uvjerenje iz matične općine kao i uvjerenje da nisu u sustavu PDV-a , a ako jesu da nemaju poreznih dugovanja u 2019. godini izdato u 2020. godini ) .

Popunjen P-1 obrazac za proizvodnju svježeg kravljeg, ovčjeg i kozjeg mlijeka s propisanom dokumentacijom poljoprivredni proizvođači su obvezni najkasnije do 10.04.2020. godine predati osobno u pisarnici ( ured br.3) u zgrade Vlade HBŽ ili poslati putem pošte na adresu: Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva HBŽ Stjepana II Kotromanića b.b. 80101 Livno

Share:

Obavijest poljoprivrednicima o štetnosti spaljivanja žetvenih ostataka

Budući da je u posljednje vrijeme zamijećeno učestalo paljenje žetvenih ostataka  na većem dijelu poljoprivrednih površina na području Hercegbosanske županije, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, obavještava poljoprivrednike o štetnosti spaljivanja biljnih ostataka  kao i posljedicama  koje takve radnje izazivaju na tlo.

Većina poljoprivrednika biljne ostatke nakon žetve i berbe smatra otpadom ili problemom koji se rješava spaljivanjem. Vjeruju da će vatra uništiti štetočine i bolesti na njihovim parcelama.

Poljoprivredna struka  preporuča zaoravanje žetvenih ostataka a ne njihovo spaljivanje. Razlog takve preporuke je postojanje niza  negativnih stvari koje se događaju spaljivanjem.  Paljenjem biljnih ostataka uništavaju se mikroorganizmi i narušava se prirodna ravnoteža u samom zemljištu. Visoka temperatura uništava sve pa i one korisne mikroorganizme. Biljni dijelovi nepotpuno sagorijevaju, sjeme korova se ne uništava u potpunosti a dim i pepeo zagađuju životnu sredinu.

Tijekom sagorijevanja biljnih ostataka razvija se vrlo visoka temperatura u površinskim slojevima zemljišta, koja uništava  humus, koji predstavlja najplodniji dio zemljišta.

Dakle, žetvene ostatke ne treba  paliti nego ih treba zaorati. To je jedan od načina da sačuvamo plodnost poljoprivrednog zemljišta. Zaoravanjem biljnih ostataka nakon žetve  popravlja se produktivnost tla i njegova plodnost, a samim tim se ostvaruju stabilniji i viši prinosi.

Moramo biti svjesni činjenice da se spaljivanjem  žetvenih ostataka i drugog niskog raslinja, vatra  može vrlo lako proširiti na susjedne parcele, objekte i napraviti veliku štetu. Spaljivanjem se uništava i divljač, zagađuje zrak, trajno se gubi dušik, sumpor i organska materija koji su od neprocjenjive važnosti za tlo i poljoprivredne kulture.

Pored naprijed navedenoga, napominjemo i činjenicu da se paljenjem žetvenih ostataka i drugog niskog raslinja ,često dovodi u opasnost šumsko zemljište. U graničnim područjima, poljoprivrednog i šumskog  zemljišta, vatra može prijeći u šumsko područje te prouzročiti velike štete.

 

 

Share:

Objava Javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije objavljuje Javni natječaj za dodjelu ribolovnog prava.

Predmet natječaja je ustupanje na korištenje ribolovnog prava na ribolovnoj zoni Buško jezero uz naknadu na razdoblje od 10 godina.“Ribolovno pravo“ je temeljni akt kojim se korisnicima ribolovne zone ili dijelu ribolovne zone omogućava obavljanje športsko-rekreacijskog ribolova na određenoj ribolovnoj zoni ili dijelu ribolovne zone, u kojem su propisane sve mjere za provedbu  zaštite riba na toj zoni.

Prijave na natječaj mogu podnijeti udruge ili organizacije športskih ribolovaca, kao i fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost slatkovodnog ribarstva.

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od objave natječaja.

Javni natječaj za dodjelu ribolovnog prava možete preuzeti u rubrici Javni natječaji.

 

Share:

Obavijest pčelarima

U četvrtak, 19. prosinca 2019. godine Udruga pčelara „Li-Vrisak“ Livno organizira stručno predavanje o temi „Dobra pčelarska praksa“. Predavanje će održati profesor na Agronomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, profesor Goran Mirjanić. Predavanje će biti održano u prostorijama „Linnivate tehnološki park” (zgrada Rimc kod stadiona Zgona u Livnu). Svi zainteresirani predavanju mogu nazočiti od 18 sati.

Suorganizator predavanja je Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.