poljoprivredaVlada FBiH donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška s Planom raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – financiranje prvog upošljavanja i samoupošljavanja”, utvrđenih Proračunom FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Riječ je o ukupnom iznosu od 50.000.000 KM, a sredstva će biti realizirana putem Federalnog zavoda za upošljavanje.

Ukupan iznos raspodjeljuje se po županijama, u ovisnosti od broja neuposlenih osoba i njihovog sudjelovanja u ukupnom broju neuposlenih u FBiH. Prema tom kriteriju, Unsko-sanskoj županiji pripada 6.115.000 KM, Posavskoj 580.000 KM, Tuzlanskoj 14.065.000 KM, Zeničko-dobojskoj 9.385.000 KM, Bosansko-podrinjskoj 550.000 KM, Srednjobosanskoj 4.360.000 KM, Hercegovačko-neretvanskoj 4.355.000 KM, Zapadnohercegovačkoj 1.445.000 KM, Sarajevskoj 7.965.000 KM, te Hercegbosanskoj 1.180.000 KM.

Svrha programa je subvencioniranje poslodavaca za slučaj upošljavanja neuposlenih osoba bez radnog iskustva, odnosno radnog staža u zvanju za koje su se obrazovale ili u razini stručne spreme i subvencioniranje osoba koje se samoupošljavaju.

Sredstva su namijenjena poslodavcima koji upošljavaju osobe u životnoj dobi od 15 do 30 godina, koje se u evidenciji nadležne službe za upošljavanje vode kao neuposlene duže od trideset dana i koje, bez obzira na period, nemaju ukupno evidentiranog staža osiguranja više od jedne godine u zvanju za koju se obrazovala.

Također, sredstva su predviđena i za osobu koja se samoupošljava u životnoj dobi od 18 ili više godina, vodi se u evidenciji nadležnog organa za upošljavanje kao neuposlena neprekidno duže od trideset dana i koja bi koristila subvenciju kako bi radila samo za sebe.

Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava bit će objavljen na internetskoj stranici Federalnog zavoda za upošljavanje, i u najmanje dva dnevna lista dostupna na cijelom području Federacije BiH, a koji ostaje otvoren do utroška raspoloživih sredstava.

Obrazac zahtjeva za subvenciju će propisati Federalni zavod za upošljavanje i bit će dostupan na njegovoj internetskoj stranici, te u prostorijama županijske službe za upošljavanje.

Federalni zavod će, u suradnji sa županijskim službama za upošljavanje, provjeravati kvalificiranost poslodavaca i osoba koje se samoupošljavaju, a na temelju podataka iz prijave, kao i onih koje će biti pribavljane po službenoj dužnosti.

Na temelju dostavljenog izvješća županijske službe za upošljavanje o ispunjavanju uvjeta za isplatu, Federalni zavod podnosi Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta zahtjev za doznačavanje sredstava iz Proračuna FBiH za 2016. godinu. Nakon doznačavanja sredstava, Federalni zavod će korisnicima sredstava refundirati ugovoreni iznos za protekli mjesec do isteka ugovorene obveze sufinanciranja.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će dostavljati Vladi FBiH kvartalno izvješće o napretku u implementaciji, korištenju subvencija i dostignutim ciljevima, na temelju mjesečnih izvješća Federalnog zavoda za upošljavanje.

Kontrolu korištenja subvencija vršit će Porezna uprava FBiH i Federalna uprava za inspekcijske poslove.

Povrat isplaćenih sredstava na ime subvencije zbog neispunjavanja uvjeta od strane poslodavca i osobe koja se samoupošljava, garantira se bjanko potpisanom i ovjerenom mjenicom, s naznakom „bez protesta”, koju su poslodavac, odnosno osoba koja se samoupošljava, dužni dostaviti, zajedno s mjeničnom izjavom – ovlaštenjem za popunjavanje mjenice i bjanko potpisanom i ovjerenim nalogom za plaćanje, prilikom zaključivanja ugovora o sufinanciranju sa Zavodom za upošljavanje, odnosno županijskim službama.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH”.