Danas je u zgradi Vlade Hercegbosanske županije održan najavljeni sastanak koji je organiziran na inicijativu ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ilije Šljivića, a odnosi se na Aktualnu problematiku vezanu za čuvanje šuma i promet drvnih sortimenata na području Hercegbosanske županije.

Pored resornog ministra sastanku su nazočili i predstavnici ŠGD Hercegbosanske šume, Uprave za šumarstvo, predstavnici MUP-a Hercegbosanske županije, Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije, kao i savjetnici i suradnici predsjednika Vlade Branka Ivkovića.

Nakon opsežne rasprave i niza iznesenih problema s kojima se u svome radu susreću spomenute institucije prilikom sprječavanja nezakonitih radnji u prometu i sječi drvnih sortimenata na području Hercegbosanske županije, doneseni su zaključci nakon kojih se očekuje poduzimanje konkretnih mjera koje će voditi ka ostvarivanju pozitivnih rezultata vezanih za navedenu problematiku, a zaključci su sljedeći:
1. Pojačati suradnju ŠGD Hercegbosanske šume i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, odnosno Uprave za Šumarstvo, u pogledu zaštite šuma od bespravne sječe na području županije. Najavljeno je da će se u tome cilju organizirati posebni sastanci na nivou spomenutih institucija čija će se realizacija pratiti u narednom periodu, a za realizaciju ovoga zaključka zaduženi su predsjednik Uprave ŠGD Hercegbosanske šume Draško Brnić i resorni ministar Ilija Šljivić.
2. Intenzivirati suradnju između Uprave za šumarstvo i Uprave za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije u pogledu podnošenja kaznenih i prekršajnih prijava protiv počinitelja kaznenih dijela nadležnim institucijama, pri čemu se očekuje donošenje konkretnog programa rada vezanog za problematiku sprječavanja šumskih krađa. Osobe zadužene za realizaciju ovoga zaključka su direktor Uprave za šumarstvo Nikola Babić i direktor Uprave za inspekcijske poslove Dubravko Kovačević.
3. Po prijavi djelatnika Uprave za šumarstvo očekuje se aktivniji angažman policijskih djelatnika MUP-a u otkrivanju i prijavi prekršajnih i kaznenih djela vezanih za bespravnu sječu i promet drvnih sortimenata. Očekuje se formiranje timova koji će provoditi zajedničke operativne akcije na sprječavanju naprijed navedenih nezakonitih radnji. Osobe zadužene za realizaciju ovoga zaključka su načelnik sektora krim policiju Husein Bukvići i načelnik sektora uniformirane policije Milan Juranić.
4. Veće zalaganje Županijskog tužiteljstva na rješavanju podnesenih prijava za počinjena kaznena djela vezana za šumske krađe.
5. Pojačati aktivnosti kontrole u reviru i na rampama pri prometu drvnih sortimenata, a tamo gdje ne postoje rampe pojačati aktivnosti terenskim radom, što kao i kod točke 4 predstavlja stalnu zadaću u otklanjanju ovih problema.
6. Uspostaviti aktivniju suradnju s nadležnim institucijama susjednih županija u cilju sprječavanja nezakonitih radnji.

Rokovi za izvršenje zaključaka koji ne predstavljaju stalnu zadaću pri rješavanju gore navedenih problema su postavljeni za 20. veljače 2014, a nakon toga se očekuje drugi sastanak u roku od mjesec dana (7. ožujka 2014.), na kojem će se sagledati postignuti rezultati i daljnji koraci koji će pridonijeti boljem očuvanju šuma Hercegbosanske županije.