Sukladno članku 43. Zakona o proračunima Federacije Bosne i Hercegovine Vlada Hercegbosanske županije planira prema Dokumentu okvirnog proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje 2016.- 2018. godina izvršiti pokriće kumulativnog deficita u iznosu od 4.540,000,00 KM.

Deficit se planira pokriti u sljedećem trogodišnjem razdoblju izdvajanjem sredstava za tu namjenu i to: 1.500,000,00 KM u 2016., 1.500,000,00 u 2017. i 1.540,000,00 KM u 2018. godini. Spomenuta sredstva će biti osigurana u dijelu Proračuna koji je namijenjen financiranju. Ukupni deficit Proračuna Hercegbosanske županije nastao je u prethodnom razdoblju do konca 2014. godine. Dokument okvirnog Proračuna predviđa da će ukupni prihodi proračuna u 2016. godini iznositi 71.500,000,00 KM, u 2017. godini 72.120,000,00 KM i u 2018. godini. 72.520,000,00 KM.

Temelj za izradu proračuna i procjene proračuna za trogodišnje razdoblje Hercegbosanske županije baziran je na Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Federacije Bosne i Hercegovine u razdoblju od 2016.- 2018. godine.

Dokument okvirnog Proračuna Hercegbosanske županije 2016.-2018. godine Vlada Hercegbosanske županije usvojila je na svojoj zadnjoj sjednici 10. rujna 2015. godine.