Na današnjoj 62. sjednici Vlada Hercegbosanske županije utvrdila je prijedlog Odluke o pravu na porodiljnu naknadu uposlenim majkama. Ovim prijedlogom Odluke, uz ostalo, bliže se uređuje: pravo na porodiljnu naknadu uposlenoj majci za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta, (u daljem tekstu: pravo na porodiljnu naknadu), pravo oca i usvojitelja djeteta na porodiljnu naknadu, visina naknade, trajanje prava, financijska sredstva, postupak za ostvarivanje prava, zahtjev za doznačavanje sredstava i nadzor nad provođenjem Odluke. Potrebna financijska sredstva za provođenje ove Odluke već su planirana Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu. Prijedlog Odluke bit će upućen u skupštinsku proceduru.

Na sjednici donesena je Odluka o  usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Potpore zdravstvenim institucijama“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih  u iznosu od 1.000.000,00 KM. Raspodjela sredstava s tekućeg transfera „Potpore za zdravstvene institucije“ vršit će se u svrhu potpora zdravstvenim institucijama za izmirenje povećanja neto satnice sa 2,00 KM na 2,24 KM te pokriće dijela povećanja koeficijenta za obračun plaće za doktore na temelju potpisanih kolektivnih ugovora u 2018. godini.

Vlada je razmotrila i donijela Odluku o davanju prethodne suglasnosti na tekst Prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava tekućih potpora zdravstvenim ustanovama koju donosi Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije u iznosu od 1.000.000,00 KM i to 500.000,00 KM Županijskoj bolnici „dr. Fra Mihovil Sučić“ Livno, a 500.000,00 KM domovima zdravlja s područja Hercegbosanske županije.

Donesena je Odluka o usvajanju Akcijskog plana 2019 – 2021 za provedbu „Strategije razvoja Hercegbosanske županije 2016 – 2022.“ Integrirana strategija razvoja Hercegbosanske županije 2016-2020 je od 2016. godine po usvajanju, ključni strateško-planski dokument županije koji potiče i usmjerava budući rast i razvitak županije. Integrirana strategija razvoja u Hercegbosanskoj županiji nastala je kao potreba za usmjeravanjem financijskih i ljudskih resursa u glavne sfere razvoja. Kompletan Akcijski plan provedbe Strategije razvoja HBŽ 2016-2020 s pripadajućim tabelama će nakon usvajanja na sjednici Vlade Hercegbosanske županije, biti dostupan na Stranici Vlade Hercegbosanske županije u rubrici Strategija razvoja.

Vlada je razmatrala prijedlog i donijela Odluku o primanju k znanju Informacije o procesu planiranja i programiranja IPA 2019. IPA 2020.

Razmatran je prijedlog Odluke Uprave za ceste Hercegbosanske županije i uz određene izmjene na sjednice donijeta je Odluka o davanju suglasnosti na Plan i program zaštite održavanja sanacije i rekonstrukcije javnih županijskih cesta u 2019. godini. Za realizaciju Plana i program zaštite održavanja sanacije i rekonstrukcije javnih županijskih cesta u 2019. godini osigurana su financijska sredstva na rashodovnoj strani korisnika Uprave za ceste Hercegbosanske županije u Proračunu Hercegbosanske županije za 2019. godinu. Ukupna sredstva za ovu namjenu iznose 4.075.000,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva graditeljstva obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije Hercegbosanske županije donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava za sufinanciranje projekata ekoloških udruga iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2019. godinu, s kriterijima raspodjele u iznosu od 30.000,00 KM. Sredstva su planirana u Proračunu Hercegbosanske županije za tekuću godinu.

Javi poziv raspisat će Ministarstvo graditeljstva obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije. Također, Vlada je utvrdila prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za davanje stručne ocjene o usklađenosti zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole s dokumentom prostornog uređenja šireg područja. Mandat Povjerenstvu traje najdulje 2 godine i ovaj prijedlog Odluke bit će upućen u skupštinsku proceduru.

Razmatrana je Informacija o pregovorima između pregovaračkih timova Vlade Hercegbosanske županije i Sindikata djelatnika MUP-A Hercegbosanske županije.

Razmatrano je Izvješće o radu Županijskog javnog pravobraniteljstva za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine i bit će upućeno na daljnje postupanje u Skupštini Hercegbosanske županije. Također, razmatrano je i primljeno k znanju Izvješće o radu Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije za 2018. godinu, te Plan aktivnosti za 2019. godinu i Plan i struktura prihoda Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije za 2019. godinu. Donijeta je Odluka o odobravanju sredstava Agenciji za privatizaciju Hercegbosanske županije za 2019. godinu u iznosu od 240.000,00 KM.

U dijelu sjednice Vlada je razmotrila i primila k znanju Izvješće o realizaciji Programa utroška sredstava „Transfer udrugama građana“ za 2018. godinu Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije.