Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske županije je dana 4. ožujka 2013. godine donijelo Odluku o privremeno općoj zabrani prometa na dionici županijske ceste R419a Rašćani – Mandino Selo.

Ovom Odlukom privremeno se zabranjuje promet za sve kategorije cestovnih vozila na dionici županijske ceste R419a Rašćani-Mandino Selo (od km 5+200 do km 8+500) zbog ugroženosti sigurnog odvijanja prometa uslijed plavljenja i oštećenja kolnika.

Normalizacijom prilika na navedenoj dionici županijske ceste ukinut će se ova privremena mjera, o čemu će se donijeti poseban službeni akt, a za provedbu ove Odluke zadužuju se Ministarstvo unutarnjih poslova – PU Tomislavgrad i Uprava za ceste Hercegbosanske županije.