Razmatrajući informaciju o traženoj dokumentaciji u svrhu pripajanja JP „Tušnica“ d.o.o. Livno Elektroprivredi, Vlada je na današnjoj sjednici donijela Zaključak kojim podržava predloženo rješenje JP „Tušnica „ Livno sukladno dogovoru sa sastanka održanog 29. ožujka 2010. godine u zgradi Vlade Hercegbosanske županije. Na spomenutom sastanku je dogovoreno da uprava rudnika dostavi kompletnu dokumentaciju koja odražava trenutno stanje u rudniku (bilanca stanja, bilanca uspjeha, stanje opreme, mehanizacije i zaliha, elaborati o dodatnim istraživanjima, te stručnu i starosnu dob uposlenih), a dostavljenu dokumentaciju zajedno sa današnjim Zaključkom Vlada će odmah proslijediti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije. Također, Vlada podržava i sve aktivnosti u svezi s rješavanjem budućeg statusa JP „Tušnica“ d.o.o. Livno.