Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije utvrdila je prijedlog Odluke kojom se utvrđuje iznos privremenog financiranja Hercegbosanske županije za razdoblje siječanj-ožujak 2020. godine u iznosu od 15.990.000,00 KM.

Sukladno članku 35. Zakona o proračunima u Federaciji BiH rashodi i izdatci u iznosu od 500.000,00 KM koristit će se za otplatu dospjele glavnice i kamate po kreditima Hercegbosanske županije u prvom tromjesečju sljedeće godine. Predloženi iznos sredstava iz Odluke, kako se navodi u obrazloženju, bit će dovoljan za pokriće izdataka za bruto plaće i naknade, materijalne izdatke i dospjele kredite, kao i dijela potpora koje se u tom razdoblju izvršavaju. Utvrđeni prijedlog Odluke će biti upućen u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

Donesena je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama-vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u iznosu od 400.000,00 KM. Razlog za donošenje ove Odluke je utvrđivanje načina utroška novčanih sredstava prikupljenih po osnovu vodnih naknada.

Paralelno s ovom Odlukom Vlada je donijela i Program utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama-vodoprivreda“ sa predloženim izmjenama.

Nakon razmatranja prijedloga donesen je Program raspodjele sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH planiranih u Proračunu Hercegbosanske županije s kriterijima raspodjele u iznosu od 725.000,00 KM. Na javni poziv pristigle su 24 prijave, dok 5 prijava ne ispunjava uvjete propisane odredbama javnog poziva. Povjerenstvo je ocijenilo da su prihvaćeni projekti usmjereni ka rješavanju aktualnih problema okoliša u Hercegbosanskoj županiji koji se odnose na upravljanje otpadom, adekvatno zbrinjavanje otpada, poboljšanje usluga prikupljanja otpada i zaštitu voda. Raspodijeljena sredstva koja ne budu utrošena da kraja 2019. godine planirat će se u Proračunu Hercegbosanske županije za 2020. godinu i realizirat će se u sljedećoj godini u skladu s odredbama Pravilnika o utvrđivanju uvjeta za provođenje javnog poziva, odlučivanju o izboru korisnika, raspodijeli sredstava i praćenju namjenskog korištenja sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i zaključenim ugovorima s korisnicima raspodijeljenih sredstava.

Na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava s tekućeg transfera „Izvršenje sudskih presuda za električnu energiju za Županijsku bolnicu u Livnu i Dom zdravlja Tomislavgrad“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu po dospjelim obrocima za tekuću godinu.

Nakon razmatranja donijeta je Odluka o davanju suglasnosti na Plan prihoda i rashoda Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2020. godinu i Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju plana prihoda i rashoda za 2020. godinu. Ukupni prihodi Zavoda u sljedećoj godini istovjetni su rashodima i izdatcima i iznose 30.927.566,00 KM. Obe Odluke bit će upućene u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

U dijelu sjednice nakon razmatranja općinskih projekata dostavljenih u svezi potpore nižim razinama vlasti donijeta je Odluka o potporama po tom osnovu u iznosu od    500.000,00 KM Gradu Livnu i općinama Hercegbosanske županije.

Vlada je na temelju zakona utvrdila tekst Sporazuma o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka i ovlastila je ministra MUP-a Hercegbosanske županije, Darinka Mihaljevića da potpiše Sporazum s predstavnicima Sindikata djelatnika MUP-a HBŽ.

Vlada je danas razmatrala prijedlog Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća u Hercegbosanskoj županiji i donijela Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje štete nastale uslijed prirodne nepogode-olujna bura u općini Glamoč u ukupnom iznosu od 16.385,00 KM.

Na kraju sjednice donijeta je Odluka o odobravanju 3.000,00 KM financijskih sredstava za nabavu paketića za 152 djece s posebnim potrebama na području Hercegbosanske županije.