IMG_8326Vlada Hercegbosanske županije na jučerašnjoj zadnjoj ovogodišnjoj sjednici donijela je dva zaključka u razmatranju i davanju mišljenja o prednacrtu Zakona o organizaciji invalidskog osiguranja u Federaciji BiH. U jednom Zaključku dano je negativno mišljenje o spomenutom prednacrtu Zakona, a u drugom Zaključku se traži da u radnoj grupi za izradu Zakona o organizaciji invalidskog osiguranje u F BiH bude i član iz Hercegbosanske županije.

Razmatrano je i usvojeno Izvješće povjerenstva za tehnički prijem izvedenih radova na izgradnji bazne postaje Vrana 2, Kupres i Povjerenstva za tehnički pregled izvedenih radova na izgradnji bazne postaje investitora Telekomunikacije RS-a d.d. Banja Luka i Povjerenstva za tehnički pregled izvedenih radova za RR postaju i prijedloga rješenja o isplati naknade za rad.

Donesena je Odluka o dopuni Odluke od 26. studenog 2015. godine Ministarstva gospodarstva o odobravanju jednokratnih financijskih sredstava JP RU „Tušnica“ d.o.o. Livno. Dio sredstava u iznosu od 16.400,00 KM usmjerit će se Centru za socijalni rad Livno za isplatu socijalne pomoći radnicima JP RU „Tušnica“ d.o.o. Livno, a dio sredstava u iznosu od 35.371,17 KM na ime izmirenja obveza iz radnog odnosa za djelatnike JP RU „Tušnica“ d.o.o. Livno za uplatu mirovinsko-invalidskog osiguranja.

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za tekuću godinu u iznosu od 2.040,00 KM Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u svrhu nabave paketića za 152 djece s posebnim potrebama na području Hercegbosanske županije.

Donesena je, također, i Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije u iznosu od 5.000,00 KM Crvenom križu Drvar čija su sredstva namijenjena za liječenje djece oboljeloj od veoma rijetkih oboljenja.

Nakon razmatranja donijeta je Odluka o proglašenju djelatnosti odgoja i obrazovanja djece i mladeži s poteškoćama u razvoju od posebnog značenja za Hercegbosansku županiju, koja će biti upućena na razmatranje u Skupštinu Hercegbosanske županije.

Donijeta je Odluka o odobrenju prijenosa sredstava s jedinstvenog računa riznice Ministarstva financija na podračun Uprave za ceste u iznosu od 175.000,00 KM. Sredstva će se koristiti za plaćanje ugovorenih i izvedenih radova – usluga sukladno planu i programu zaštite, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javnih županijskih cesta u 2015. godini.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 8.115,00 KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2015. godine Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u svrhu potpore općini Drvar za uređenje prostorija Javnog poduzeća „Vet-Drvar“ d.o.o. Drvar i za nabavu veterinarske opreme. Taj projekt ima ukupnu vrijednost 35.000,15 KM u čijem financiranju sudjeluju i općina Drvar i UNDP.
Vlada je donijela Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni pravilnika o monitoringu kvaliteta zraka Vlade F BiH.
Razmatrano je i usvojeno izvješće Stručnog povjerenstva u predmetu utvrđivanja uvjeta koje moraju ispunjavaju objekti koji proizvode hranu životinjskog porijekla.

U ime Vijeća roditelja Vlada je za člana školskog odbora Srednje ekonomske škole iz Livna imenovala Tomu Krivića.

U jednom dijelu sjednice donijeta je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava – potpora nižim razinama vlasti. Potpora u iznosu od 500.000,00 KM raspoređena je na šest općina Hercegbosanske županije.

Vlada Hercegbosanske županije na sjednici donijela je Odluku o odobravanju financijske potpore za kulturu i potpore za kulturu – opći dio u 2015. godini. Tako je 102.000,00 KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije i Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije raspodijeljeno vjerskim zajednicama, vrtićima i drugim subjektima iz oblasti kulture.

Na sjednici Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpore općinama – vodoprivreda“ utvrđenim Proračunom Hercegbosanske županije za 2015. godinu. Prema toj Odluci iznos od 288.000, 00 KM raspoređen je prema postotku (%) ukupne uplate „Opće vodne naknade” i „ Posebnih vodnih naknada” iz prethodne godine, iz općina Hercegbosanske županije.
Donijeta je Odluka o utvrđivanju dodatnih poslova i aktivnosti na dovršetku zgrade stradalnika Domovinskog Rata HVO Hercegbosanske županije u Livnu SP-24 Centar II. Prema toj Odluci, među ostalim, broj stambenih jedninica sa 24 povećat će se na 28.

Donijeta je i Odluka o isplati drugog dijela regresa svim korisnicima Proračuna Hercegbosanske županije u 2015. godini.