Prema Nacrtu Proračun Hercegbosanske županije za 2020. godinu kojega je danas na sjednici utvrdila Vlada Hercegbosanske županije iznosi 76.319.535,00 KM.

U Obrazloženju Nacrta Proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu se, među ostalim, navodi da korisnici koji nisu u predviđenom roku dostavili svoje zahtjeve za Proračun za 2020. godinu, u Proračunu za 2019. godinu tih korisnika na pozicijama tekućih, kapitalnih transfera i kapitalnih izdataka je planirano cca. 12.000.000,00 KM, tako da bi, ukupno s ovim, proračun iznosio  preko 88.000.000,00 KM, ne povećavajući ove rashode u odnosu na 2019.godinu ( okvirni prijedlog razine (proračunska sredstva) 77.903.030,00 KM).Utvrđeni Nacrt Proračuna za slijedeću godinu kao i utvrđeni Nacrt Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2020. godinu bit će upućeni u Skupštinsku proceduru.

Nakon razmatranja Prijedloga donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskog plana Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za 2019. godinu i donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izvršavanju Izmjena i dopuna financijskog plana Zavoda za upošljavanje Hercegbosanske županije za tekuću godinu. Odluke će biti upućene u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela i Odluku o vršenju popisa kod korisnika Proračuna Hercegbosanske županije, a donijela je i Rješenje o imenovanju Središnjeg popisnog povjerenstva.

Tijekom sjednice Vlada je donijela Odluke o davanju suglasnosti ministru znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije da potpiše sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja i Sporazum o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja. Sporazumi iz ovih odluka važit će do potpisivanja novih kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja i za djelatnost srednjeg obrazovanja, a ne dulje od 15. ožujka 2020. godine.

Vladi je podnesena i Informacija sa sastanka Mirovnog vijeća predstavnika Sindikata djelatnika MUP-a Hercegbosanske županije i predstavnika pregovaračkog tima Vlade Hercegbosanske županije.