Na jučer održanoj 12. sjednici, Vlada je na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih donijela Odluku o usvajanu nove liste lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosanske županije (pozitivna lista lijekova) i Odluku o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Hercegbosanske županije.

Nova pozitivna lista lijekova Hercegbosanske županije sadrži cijelu Federalnu A i neke lijekove s B liste. Pojedinačno je za svaki lijek određeno učešće pacijenta, odnosno participacija, čak i za neke lijekove s A liste. Prema procjenama iz prošle godine, Zavod za zdravstveno osiguranje bi za tu namjenu trebao izdvojiti iznos od 3.900.000,00 KM, što on sam ne bi mogao platiti i iz tog razloga je određena participacija pacijenata.
Ovako je u novoj pozitivnoj listi lijekova sadržana cijela A lista, proširena s lijekovima s liste B, što pruža kvalitetniju zdravstvenu zaštitu pacijenata.

Pri usvajanju ove nove liste lijekova vodilo se računa o zdravstveno osjetljivim grupama kao što su djeca, dijabetičari, epileptičari, psihijatrijski bolesnici, pa je za veliku većinu tih lijekova određeno da se nalaze na besplatnoj listi lijekova.

Kako je kazao Ministar rada, zdravstva i socijalne i prognanih skrbi Dragoslav Topić, novom listom lijekova se našao najbolji balans između pokrivenosti pacijenata terapijom i cijenom koštanja lijeka.
Nova lista lijekova bi se trebala početi primjenjivati od 1. svibnja 2014. godine dok se proces implementacije i prilagodbe Zavoda za zdravstveno osiguranje i zdravstvenih ustanova na području Hercegbosanske županije ne provede u cijelosti. Do početka potpune primjene nove pozitivne liste lijekova primjenjivati će se dosadašnja lista.

Nove liste lijekova možete preuzeti redom kako slijedi ili u rubrici Dokumenti Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih

Lista lijekova koji se mogu propisati i izdavati na teret sredstava obveznog zdravstvenog osigurana Hercegbosanske županije (pozitivna lista lijekova)

Lista lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Hercegbosanske županije