Ovih je dana sklopljen Ugovor o reguliranju međusobnih prava i obveza o pružanju usluga zaštite i spašavanju između Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije, koju zastupa direktor Frano Laštro i Udruge građana Gorske službe zaštite i spašavanja (GSS), koju zastupa voditelj Željko Puđa. Ugovor je sklopljen na temelju Odluke Vlade Hercegbosanske o davanju suglasnosti Upravi civilne zaštite da s Udrugom građana Gorske službe spašavanja sa sjedištem u Livnu provodi mjere zaštite i spašavanju u Hercegbosanskoj županiji.

Ovim Ugovorom regulirana su međusobna prava i obveze između Uprave civilne zaštite i Gorske službe spašavanja o obavljanju poslova i zadataka zaštite i spašavanja osoba i imovine u planinama, rijekama i drugim nepristupačnim terenima kada pri spašavanju ljudi i imovine treba primjenjivati posebno stručno znanje, te koristiti odgovarajuću opremu za spašavanju u skladu s propisima i pravilima struke.

Uprava civilne zaštite će sukladno svojim mogućnostima participirat u snošenju troškova opremanja i obuke, te troškova angažiranja Gorske službe zaštite i spašavanja po zapovijedi Županijskog stožera Civilne zaštite.

Potpisivanjem ovog Ugovora stekli su se uvjeti za efikasnom provedbom mjera zaštite i spašavanja na nepristupačnim terenima naše županije, a time i znatno veća sigurnost za sve građane posebno izletnike, planinare, skijaše i druge ljubitelje prirode ako se nađu u opasnosti.