Državna uprava za  zaštitu i spašavanje – Područni ured Šibenik (PUZS), planom međunarodnih aktivnosti za 2017. godinu , održao je terensku vježbu civilne zaštite “Dinara 2017” koja je provedena  na prostoru općina Kijevo, Civljane i Knin.

Zbog raznih događaja koji se mogu desiti u pograničnom području te zajedničkog djelovanja i rješavanja određenih situacija između RH i BiH, dviju država u pograničnom području, domaćin vježbe PUZS Šibenik, kao glavni nositelj svih aktivnosti, na vježbu je pozvala kao goste predstavnike Područnog  ureda za zaštitu i spašavanje (PUZS) Split te predstavnike Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije.

Terenska vježba  civilne zaštite „Dinara 2017“ imala je cilj prezentirati  zajedničko djelovanje rada svih subjekata civilne zaštite i drugih sudionika koji se mogu uključiti u sustav zaštite i spašavanja,provjeriti koordinaciju svih subjekata civilne zaštite u slučaju  požara, traganja za izgubljenim osobama u pograničnom području, kao i usklađenost postupanja svih sudionika vježbe sa zakonskim propisima RH i prihvaćenim propisima EU.

Simulacijom vježbe općina Civljane je kao mogući događaj imala požar te provođenje evakuacije stanovništva, a Općina Kijevo je za scenarij imala potragu za izgubljenim lovcima uz angažiranje niza operativnih snaga s područja općine Kijevo i Šibensko – kninske županije. Logistička potpora vježbe bila je na najvećoj razini.

Sudionici vježbe bili su stožeri civilne zaštite općina Kijevo i Civljane na čelu s načelnicima općina, Šibensko – kninska županija – načelnik stožera civilne zaštite, DVD Kijevo Lovačka udruga Kijevo, Hrvatsko planinarsko društvo „Sinjal“- Kijevo, Zavod za hitnu medicinu Šibenik, PU Šibensko – kninska – policijska postaja Knin, Povjerenici civilne zaštite Općine Civljane, JVP Knin, Državna vatrogasna intervencijska postrojba – DVIP Šibenik, HGSS-stanica Šibenik, Vatrogasna zajednica Šibensko – kninske županije te PUZS Šibenik.

Terenska vježba „Dinara 2017“ primjer je nastavka dosadašnje uspješne suradnje PUZS Šibenika i Splita s Upravom civilne zaštite Hercegbosanske županije, a ujedno je poslužila i kao smjernica za organizaciju i realizaciju zajedničke vježbe dviju država u pograničnom području kojoj bi domaćin bila Uprava civilne zaštite naše županije.