Skupština Hercegbosanske županije usvojila je Proračun Hercegbosanske županije za 2011. godinu. Ukupno planirani prihodi iznose 65.279,056,00 KM i veći su za 7, 49% u odnosu na Proračun za 2010. godinu, a veći su svega 5,89% u odnosu na ukupno izvršenje Proračuna za proteklu godinu. Ima li se u vidu da će prihodi od neizravnih poreza (PDV-a), koji čine najveću stavku u ukupnim prihodima Proračuna,  sukladno naputku Vlade FBiH o pravu na raspored ovih prihoda za našu Županiju porasti za 5,15% u odnosu na prošlu godinu jasno je da je ovakva projekcija prihoda ostvariva.

Kako je pojasnio pomoćnik ministra za Proračun Jozo Ursa, izvršavanje rashoda teško je predvidjeti. “Navedenim prihodima pokušali smo zatvoriti sve rashode i izdatke kako je predviđeno u ovom Proračunu. Osnova značajka kod ove kategorije je ta da se i daje znatna sredstava usmjeravaju na bruto plaće i naknade uposlenih u ovom Proračunu to je 60,53% i 5,3% doprinosa poslodavaca ”-kazao je Ursa. Ursa je dodao da će o mgućem rebalansu Proračuna odlučiti nova Vlada,  tek kada se detaljno upozna sa njegovom strukturom.
“Mislim da većih korekcija ne može biti jer za veće izdatke trebaju nova sredstava. Postupak izmjene i dopune Proračuna prema Zakonu o proračunima u Federaciji BiH isti je kao i postupak donošenja Proračuna. To znači da se proračunskim korisnicima mora dati precizna Instrukcija za izradu vlastita plana koji se konslolidira u zajednički Proračun. U našem slučaju to znači da je potrebno donijeti županijski Zakon o plaćama u organima vlasti, Zakon o plaćama policijskih službenika, Zakon o radu državnih službenika i namještenika i Uredbu o naknadama koje nemaju karakter plaće. Dakle, prije izrade kvalitetnog rebalansa, treba stvoriti kvalitetnu podlogu, a ne samo zahtijevati izmjene i dopune, te stavljati Ministarstvo financija u nemoguću misiju.

U svakom ministarstvu treba napraviti i provesti kvalitetnu sektorsku strukturu potrošnje, ugraditi je u svako ministarstvo,  napravit i provesti kvalitetnu sektorsku strukturu potrošnje, ugraditi je u svoje zahtjeve (planove) i takve dostaviti Ministarstvu financija na konačnu obradu. Po zakonu odgovorno osoba ministarstva (ministar) odgovoran je za svoje ministarstvo i niže potrošačke jedinice. Ministar financija odgovoran je za rad svoga ministarstva, a ne za sve i svašta”- kazao je Ursa.
Pomoćnik ministra za Riznicu Mara Sučić potvrdila   je da se sva prikupljena sredstava (prihodi) od 1. travnja 2011. godine nalaze na tranakcijskim računima Riznice.

“Dakle, od tada do danas nije potrošena niti jedna KM prihoda iz tog vremena. Odluka o privremenom financiranju potpuno je ispoštovana. Po prestanku važenja Odluke o privremenom financiranju HBŽ za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2011. godine prestalo je pravo korisnika Proračuna da stvaraju rashode na teret proračunskih sredstava do donošenja Proračuna za 2011. Godinu. Isplate su izvršene samo za rashode plaća, toplog obroka i troškova prijevoza za ožujak i druge obveze nastale do 1. travnja 2011. godine koje su računovstveno evidentirane u sustavu FIMS i teretile sredstva iz Odluke o privremenom financiranju Hercegbosanske županije.  Rashodi se nisu mogli unositi u sustav FIMS nakon isteka važenja navedene Odluke. Prva plaćanja sredstvima iz drugog kvartala bit će u utorak 17. svibnja kada počinjemo sa isplatom plaća za sve korisnike proračuna i plaćanjima kako je utvrđeno u Zaključku Skupštine”- kazala je Sučić.