Primarni cilj sindikata zdravstvenih ustanova je okriviti resorno Ministarstvo za nesklapanje kolektivnih ugovora i tako plasirati u javnost informaciju da Ministarstvo ne želi sklopiti kolektivne ugovore. Zaključivanja novog kolektivnog ugovora je ozbiljan proces i podrazumjeva ispunjenost određenih preduvijeta kako bi se mogla regulirati sva prava i obveze iz radnog odnosa sukladno Zakonu o radu, odnosno podrazumijeva precizno utvrđena sva radna mjesta s opisom poslova kod poslodavaca da bi se moglo pristupiti utvrđivanju adekvatnih koeficijenata za svako pojedinačno radno mjesto kao i dodatka na plaće što je potrebno regulirati Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta unutar zdravstvene ustanove. Navedeno bi bilo garancija ispunjenja svrhe  sindikata, pravičnosti i transparentnosti obračuna i isplate plaća u zdravstvenom sektoru te svakako pretpostavka za unapređenje odnosa i međusobne suradnje.
Trenutna situacija je da većina zdravstvenih ustanova nije donijela Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta a novi  Zakon o radu je upućen u Skupštinsku proceduru. Dakle, nisu se još stvorili preduvjeti za sklapanje kolektivnih ugovora.

Sindikat zdravstvenih radnika se organizira radi zaštite ekonomskih, pravnih i socijalnih interesa članova sindikata u koje ne spada samo borba za povećanje koeficijenata za isplatu plaća ili borba za povećanje neto satnice za isplatu plaće. Sindikat zdravstvenih djelatnika ima puno širu ulogu u zaštiti interesa i prava svojih članova: poboljšanje uvjeta rada, modernizacija medicinske opreme i prostora za rad, racionalizacija radnih procesa, poboljšanje razine pružanja zdravstvene zaštite, ostvarenje zakonitog upravljanja i rukovođenja zdravstvenom ustanovom, zakonito planiranje i izvršenje plana prihoda i rashoda ustanove, zakonitost općih i pojedinačnih akata ustanove, racionalno planiranje i dodjela specijalizacija zdravstvenim djelatnicima unutar ustanove i slično.

U uvjetima neracionalnog funkcioniranja zdravstvenih ustanova koje se prvenstveno ogleda u nepostojanju adekvatnih akata o radnim odnosima i sistematizaciji radnih mjesta što ima za posljedicu nepravilne i netransparentne obračune plaća, povećanje koeficijenata za isplatu plaća svakako ne bi smio biti prioritet. Neadekvatno utvrđeni koeficijenti za isplatu plaća, dodaci na plaću proizvoljno i kumulativno isplaćivani pojedincima suprotno odredbama kolektivnog ugovora, izvor su diskriminacije među uposlenima svih razina zdravstvenih djelatnika a i suradnika. Financijska sredstva,  predviđena ukupnom iznosu plaća svih djelatnika,  na kraju u većoj mjeri nisu dovoljna zbog nezasluženih sredstava pojedinca.
Suprotno postojećoj situaciji, koeficijenti za isplatu plaća trebaju biti  pomno isplanirani i razvrstani po složenosti poslova svakog pojedinog radnog mjesta unutar zdravstvenih ustanova, što osigurava naravno racionalan utrošak sredstava predviđenih za isplatu plaća a istodobno osigurava preusmjeravanje ostatka financijskih sredstava za druge potrebe zdravstvenih ustanova.

Smatramo da interes sindikata treba biti ostvarenje prava uposlenih, nakon što se u zdravstvenim ustanovama budu provodile sve mjere pravilnog i zakonitog zapošljavanja zdravstvenih djelatnika: da se izrade adekvatne sistematizacije radnih mjesta i popunjavanja kadrom koji ispunjava uvjete svakog pojedinog radnog mjesta, da se primjenjuju ugovori o radu koji bi sadržavali sve odredbe o načinu obračuna plaće dodataka na plaću i dr.          Sindikat koji bi samo inzistirao na povećanju plaća, bez uvažavanja potrebe za provođenjem naprijed navedenih mjera u zdravstvenim ustanovama,  nije sindikat koji djeluje u smjeru rješavanja problema u zdravstvu a samim tim ni zaštite prava svih uposlenih u zdravstvenim ustanovama.                                                                                                                                                                                                                               MINISTAR                                                                                                                                                                                              Momčilo Bajić