Sevoi grupa d.o.o. Sarajevo u suradnji s Ministarstvom financija Hercegbosanske županije u srijedu 15. ožujka 2017. godine u dvorani Skupštine Hercegbosanske županije u Tomislavgradu organizira prezentaciju Programskog rješenja za uspostavljanje sustava financijskog upravljanja i kontrole (FUK).

Prezentacija je namijenjena svim rukovoditeljima ministarstava, gradova, općina, javnih poduzeća i javnih ustanova kao i rukovodiocima financijskih odjeljenja/službi, te rukovoditeljima i ostalih službi u institucijama s područja Hercegbosanske županije.

Financijsko upravljanje i kontrola – FUK predstavlja sveobuhvatan sustav internih kontrola koji se uspostavljaju, a kojima se, upravljajući rizicima, osigurava razumna sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva proračunska i druga javna sredstva koristiti zakonito, pravilno i etično, ekonomično, efektivno i efikasno u svrhu ostvarenja ciljeva korisnika.

Zakon o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru F BiH objavljen je u Sl. novinama F BiH broj 38/2016, a Pravilnik o provođenju financijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru F BiH objavljen je u Sl. novinama broj 6/17.

Prezentacija taj dan bit će održana od 10-12 sati.

Prijavnicu koja se nalazi u prilogu potrebno je popuniti i poslati na e-mail: sevoi@sevoi-bh.eu ili fax broj: 033 922 377 – PRIJAVNICA