Direkcija za europske integracije podsjeća sve zainteresirane da se prijave za pohađanje obuka u oblasti europskih integracija koje će se održati u studenom i prosincu 2021. godine, a koje se organiziraju u formi webinara. Molimo da ovo podsjećanje proslijedite svim zainteresiranim u vašoj razini vlasti na kojem djelujete, kako bi bili u prilici steći znanja neophodna za obavljanje poslova i zadataka koji proizilaze iz procesa europskih integracija.

Kalendar obuka koje će se održati u studenomu i prosincu 2021. godine dostupan je na sljedećim linkovima:

https://www.dei.gov.ba/bs/obuke-bs-7

Zainteresirani za sudjelovanje na planiranim obukama mogu se prijaviti popunjavanjem prijavnog obrasca koji je dostupan na sljedećim linkovima:

https://www.dei.gov.ba/uploads/documents/prijavni-obrazac-za-ucesce-na-webinaru-hr_1611670382.doc

Popunjen prijavni obrazac sa svim traženim podacima, Direkciji se dostavlja faxom na broj 033/255-001, ili mailom na adresu DEIobuke@dei.gov.ba, do datuma koji je za svaku pojedinu obuku označen kao krajnji rok za prijavu.

Narednog radnog dana nakon isteka roka za prijavljivanje na web stranici Direkcije bit će objavljen dnevni red obuke i lista polaznika čije su prijave za prihvaćene. Dnevni red i lista polaznika svake konkretne obuke bit će dostupna na sljedećim linkovima:

https://www.dei.gov.ba/hr/lista-polaznika

U slučaju spriječenosti da nazoči obuci polaznik je dužan o tome obavijestiti Direkciju pismeno, na isti način na koji je dostavio prijavni obrazac prilikom prijave na obuku, i to najkasnije do 12 sati radnog dana koji prethodi obuci. U obavještenju kojim se otkazuje sudjelovanje mora biti vidljivo da je kopija istog dostavljena neposrednom rukovoditelju koji je odobrio pohađanje obuke.

Napominjemo da Direkcija realizira obuke u skladu s odredbama Odluke o obukama u oblasti evropskih integracija (“Sl. Glasnik BiH”, br. 50/18 i 16/20). Za dodatna pitanja možete nas kontaktirati na telefon 033/255-377 ili na adresu DEIobuke@dei.gov.ba.