Na osnovu Plana obuka u oblasti europski integracija za 2021. godinu koji sadrži sve elemente utvrđene članom 4. Odluke o obukama u oblasti evropskih integracija („Službeni glasnik BiH“ broj 50/18 i 16/20) Direkcija za europske integracije objavljuje poziv za sudjelovanje na obukama Direkcije za europske integracije u prvom kvartalu 2021. godine (veljača i ožujak) i poziva sve zainteresirane da se prijave za njihovo pohađanje. Kalendar obuka koje će se održati u prvom kvartalu 2021. godine dostupan je na slijedećem linku: https://www.dei.gov.ba/hr/obuke-hr-7

S obzirom na epidemiološku situaciju, sve obuke u prvom kvartalu 2021. godine će biti online, tj. održat će se u formi webinara. Zainteresirani za sudjelovanje na planiranim obukama mogu se prijaviti popunjavanjem prijavnog obrasca koji je dostupan na sljedećem linku: https://www.dei.gov.ba/uploads/documents/prijavni-obrazac-za-ucesce-na-webinaru-hr_1611670382.doc

Popunjen prijavni obrazac sa svim traženim podacima, Direkciji se dostavlja faxom na broj 033/255-001 ili mailom na adresu DEIobuke@dei.gov.ba, do datuma koji je za svaku pojedinu obuku označen kao krajnji rok za prijavu.

Narednog radnog dana nakon isteka roka za prijavljivanje na web stranici Direkcije bit će objavljen dnevni red obuke i lista polaznika čije su prijave za sudjelovanje prihvaćene. Dnevni red i lista polaznika svake konkretne obuke bit će dostupan na linku: https://www.dei.gov.ba/hr/lista-polaznika

U slučaju spriječenosti da nazočuje obuci polaznik je dužan o tome obavijestiti Direkciju pismeno, na isti način na koji je dostavio prijavni obrazac prilikom prijave na obuku, i to najkasnije do 12 sati radnog dana koji prethodi obuci. U obavještenju kojim se otkazuje učešće mora biti vidljivo da je kopija istog dostavljena neposrednom rukovodiocu koji je odobrio pohađanje obuke.

Napominjemo da Direkcija realizira obuke u skladu s odredbama Odluke o obukama u oblasti evropskih integracija (“Sl. Glasnik BiH”, br. 50/18 i 16/20). Za dodatna pitanja možete nas kontaktirati na telefon 033/255-377 ili na adresu DEIobuke@dei.gov.ba.