U protekla dva dana u Livnu (23. i 24. siječnja), u hotelu Dinara, održane su dvije radionice u okviru kampanje jačanja javne svijesti u sklopu projekta KARST. Naime, riječ je o UNDP GEF projektu „Integriranje smjernica za zaštitu kraških tresetišta u ključne ekonomske sektore“, koji se provodi uz podršku kompanije Enova d.o.o Sarajevo. Cilj projekta je da se provedu aktivnosti na jačanju javne svijesti očuvanja biološke raznolikosti (biodiverzititeta) kraških područja i zaštite Livanjskog polja na način da se sačini model za uključivanje problematike očuvanja biološke raznolikosti kraških područja u politiku i propise kojima je uređeno prostorno planiranje na županijskom i općinskom nivou.
Prvog dana je bila organizirana radionica za predstavnike lokalnih, regionalnih i nacionalnih medija s ciljem jačanja uloge medija, tehnika i metoda koje istima stoje na raspolaganju u svrhu aktivnog doprinosa promociji i zaštite biološke raznolikosti Livanjskog polja.
Drugog dana održana je radionica za predstavnike lokalnih nevladinih udruga i više je bila informativnog oblika ali s ciljem jačanja uloge šire javnosti u prostornom planiranju na županijskom i općinskom nivou.